Autor:
MB Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 23 Kwi 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek podpisała w środę ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście znalazły się cztery inwestycje drogowych zaproponowanych przez JST z terenu naszego powiatu (w praktyce oznacza to pewność otrzymania dofinansowania).

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych, środki przekazywane są na zasadach konkursowych - głównie na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie przyznawane jest na podstawie wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa. Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie odpowiadają wojewodowie. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Kryteria oceny wniosków określone są w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych i wskazują szereg przesłanek, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez komisję dokonującą oceny wniosku, m.in.: zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę dostępności terenów inwestycyjnych. 

W bieżącym naborze (ogłoszonym w sierpniu ub. r.) swoje wnioski złożyły również i jednostki samorządu terytorialnego z terenu naszego powiatu. Właśnie opublikowano ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (na rok 2019).

Powiat skarżyski zgłosił dwa zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, gmina Bliżyn" (odcinek o długości 837 m, wartość całkowita 1,35 mln PLN, zakładana wartość dofinansowania 0,67 mln PLN) i "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T w m. Podzagnańszcze, gmina Łączna" (odcinek o długości 686 m, wartość całkowita 1,22 mln PLN, zakładana wartość dofinansowania 0,61 mln PLN). Pierwsze z zadań znalazło się bardzo wysoko na liście rankingowej inwestycji zgłoszonych przez powiaty (bo na miejscu 4 na 17). Drugie z zadań znalazło się na liście wniosków złożonych przez powiaty na miejscu 16.

Dwie inwestycje zaproponowane przez gminy z powiatu skarżyskiego ujęto na liście inwestycji gminnych z dofinansowniem z FDS 2019. Najwyżej - bo na miejscu 22. - znalazł się wniosek złożony przez Gminę Skarżysko Kościelne dot. zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 379005T ul. Pleśniówka w sołectwie Majków" (odcinek o długości 842 m, wartość całkowita 1,68 mln PLN, zakładana wartość dofinansowania 0,8 mln PLN). Niżej - na miejscu 45. sklasyfikowano wniosek Gminy Suchedniów dot. zadania "Przebudowa ulic: Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie" (odcinek o długości 960 m, wartość całkowita 4,78 mln PLN, zakładana wartość dofinansowania 2,4 mln PLN).

Szansę na uzyskanie dofinansowania ma wniosek złożony przez Gminę Skarżysko-Kamienna dot. zadania "Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej)" (odcinek o długości 212 m, wartość całkowita 1,21 mln PLN, zakładana wartość dofinansowania 0,6 mln PLN) - tu jednak musimy poczekać na ewentualne oszczędności przetargowe (wniosek Skarżyska-Kamiennej  znalazł się bowiem na liście rezerwowej).