Autor:
MB Foto: SP
Opublikowano: 27 Cze 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

W czwartek, podczas sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, Zarząd Powiatu Skarżyskiego 11 głosami "za" przy 7 głosach "przeciw" otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu w imieniu zarządu przedstawił radzie starosta Artur Berus.

Dochody budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2018 rok zrealizowano w kwocie 100.489.911,42 zł to jest w 99,32% w stosunku do dochodów planowanych. Dochody majątkowe Powiatu zrealizowano w kwocie 9.123.214,68 zł na plan tych dochodów w kwocie 11.811.476,70 zł. (77,24%). Dochody bieżące wykonano w wysokości 91.366.696,74 zł (102,24%). Plan wydatków ogółem wynosił 100.430.095,90 zł i został zrealizowany w kwocie 97.011.996,61 zł to jest w 96,59%. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 11.610.764,26 zł. Realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 81,5%. Wydatki majątkowe stanowiły 11,96% w strukturze wykonanych w 2018 roku wydatków ogółem. Natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 99,18% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 69,79% w strukturze wydatków ogółem. 

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2018 roku stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.477.914,81 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 741.200,73 zł, finansowanym z wolnych środków. Planowane na 2018 r. przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 801.999,27 zł wykonano w kwocie 2.264.397,73 zł. (282,34%). Planowane rozchody budżetowe w kwocie 1.543.200 zł przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia Powiatu zrealizowane zostały w 100%.

Zobowiązania Powiatu Skarżyskiego według tytułów dłużnych na koniec 2018 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynoszą ogółem 40.572.933 zł. W stosunku do 2017 r. dług Powiatu Skarżyskiego zmalał o 1.543.200 zł (wykonano rozchody). Zobowiązania wymagalne nie występują.

Przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia powiatu, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej (pozytywną). Następnie radni przyjęli  uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok.