29.05.2020 Ostatnia aktualizacja 18:09, 28.05.2020

Po XVIII sesji Rady Miasta

Autor:
MB, Foto: Mariusz Busiek
Opublikowano: 26 Lis 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
We wtorek w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się XVIII w bieżącej kadencji sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Najważniejszymi projektami uchwały, którymi zajęli się radni podczas wspomnianej sesji byłe te dot. wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia takiej stawki (stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych) i w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (w sesji udział wzięło - na początku - 20 radnych) przystąpiono do przyjęcia porządku obrad. Podczas rozpatrywania tego punktu porządku - przy próbie dodania do p.o. kolejnych uchwał okazało się, że w głosowaniach nad dodawaniem kolejnych uchwał koalicji prezydenckiej w Radzie Miasta brakuje jednego głosu, by móc wprowadzać kolejne zmiany w p.o. Głosując przeciwko wprowadzaniu kolejnych uchwał do p.o. radni opozycyjni mieli m.in. protestować przeciwko formule pracy Rady, w której coraz więcej projektów uchwał - dorzucanych jest do p.o. "na ostatnią chwilę". Dwa razy zarządzano przerwy, podczas których oczekiwano na przybycie brakującej radnej (Krystyny Górnaś-Salaty) - udało się to po ok. 40 minutach.

W międzyczasie radni opozycyjni - w związku z kolejną nieobecnością prezydenta na sesji - zgłosili wniosek o przerwanie sesji i kontynuowanie jej w innym terminie (gdy prezydent pojawi się na sesji i będzie mógł odpowiadać na pytania radnych). Wniosek opozycji przepadł w głosowaniu ("za" było 10 radnych, a 11 było "przeciw" - radnych "koalicyjnych").

Później radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji Rady Miasta, a sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym w imieniu (nieobecnego na sesji) prezydenta odczytał Krzysztof Myszka.
 
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje i zapytania radnych. 

W interpelacjach głos zabrali: radny Artur Mazurkiewicz (pytał m.in. o: dalsze losy sprawy budowy parkingu u zbiegu ulic: Żeromskiego i Sokolej, a także o plany miasta dot. przebudowy ul. Głównej i Rajdowej), radny Stanisław Grzesiak (pytał o sytuację w niedawno powołanej spółce Miejskie Inwestycje - prosił o podanie dotychczasowych wydatków, wielkości zatrudnienia i o to, czym obecnie ta spółka się zajmuje), radny Konrad Wikarjusz (interpelował ws. konieczności przebudowy układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa - wnosił o uwzględnienie w budżecie Gminy Skarżysko-Kamienna środków na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ww. układu komunikacyjnego), radny Jerzy Stopa (pytał o to, czy prowadzone są jakieś prace dot. pomysłu przedstawionego jakiś czas temu przez radnego Grzegorza Łapaja- a chodziło o organizację centrum przesiadkowego / punktu dla autobusów dalekobieżnych w pobliżu budowanej trasy S7),  radny Grzegorz Łapaj (pytał m.in. o to, czy wykonano obiecane prace polegające na wyczyszczeniu pomnika na Skwerze Solidarności, a także o to, co dalej ze sprawą obiecanej budowy łącznika ul. Sikorskiego i ul. Prusa w rejonie MOPS i PP Nr 4), radny Piotr Brzeziński (pytał m.in. o to, dlaczego po raz kolejny na sesji nie ma prezydenta, a także o to, co od 2018 roku miasto zrobiło, by zorganizować punkt przesiadkowy dla komunikacji dalekobieżnej przy S7, zaapelował również o budowę oświetlenia między ulicami Asfaltową i Skalną).

Interpelacje radnych:


 Kolejnym punktem p.o. były wolne wnioski i zapytania mieszkańców. W tym punkcie głos zabrali: p. Wiesława Łapaj (ws. budowy ulic: Świerkowej, Hubala, Dzielnej i Dębowej), p. Mariusz Bodo  (ws. nowych faktów dot. podróży służbowej prezydenta do Czarnej Dolnej ujawnionych przez profil FB "Kamienna się wylewa" - poprosił Przewodniczącego Rady Miasta Leszka Golika o przeanalizowanie tej sprawy) i p. Arkadiusz Bogucki (który odpowiedział na pytanie zadane przez radnego Piotra Brzezińskiego dot. nieobecności prezydenta na sesji -  prezydent miał być w tym samym czasie... udzielać wywiadu dla Echa Dnia, kontynuował również temat liczby nauczycieli emerytów pracujących w skarżyskich szkołach podległych miastu - w tym liczbie osób publicznych / radnych pracujących w tej formule).

Wolne wnioski mieszkańców:

Odpowiedzi na interpelacje (na część z nich) i na wolne wnioski udzielili: zastępcy prezydenta - Krzysztof Myszka (który odpowiedział, że w formule,o którą pytał Arkadiusz Bogucki w Skarżysku zatrudnionych jest dwoje nauczycieli - jednym z nich jest jeden z radnych koalicyjnych - o tym, kto nim jest po krótkiej wymianie zdań poinformował sam zainteresowany, czyli Andrzej Warwas) i Andrzej Brzeziński (udzielił m.in. odpowiedzi na pytanie dot. budowy ulic na os. Bór i na pytanie dot. czyszczenia pomnika na skwerze Solidarności).

Odpowiedzi:

Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja i podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok ( w związku z niewyrażaniem zgody na dodanie do p.o. projektu uchwały ws. WPF, o odrzucenie projektu uchwały poprosiła Skarbnik Miasta)
Wyniki głosowania: "za" 0, "przeciw" 11, "wstrzymało się" 10 radnych - uchwała została odrzucona
 
- w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia działań w celu poprawy stanu nawierzchni ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej oraz wybudowania oświetlenia.
Wyniki głosowania: "za" 21, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
 
- w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna (w tym punkcie radny Konrad Wikarjusz w imieniu radnych opozycyjnych zgłosił poprawkę do projektu uchwały, która zakładała maksymalną bonifikatę na poziomie 60% i warunki udzielenia bonifikaty takie, jakie stosowane są do gruntów Skarbu Państwa - głosami koalicji prezydenckiej odrzucono ww. poprawkę 10 głosów "za" , 11 "przeciw - pod głosowanie poddano ostatecznie projekt z niższą bonifikatą - na poziomie 30%).
Wyniki głosowania: "za" 13, "przeciw" 8, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- w sprawie  uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2012-2027” – aktualizacja sierpień 2019
Wyniki głosowania: "za" 21, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/33/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
Wyniki głosowania: "za" 21, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
Wyniki głosowania: "za" 21, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wyniki głosowania: "za" 21, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia takiej stawki (w tym punkcie radny Mariusz Bodo w imieniu radnych opozycyjnych zgłosił poprawkę do projektu uchwały, która zakładała ustalenie stawki za odbiór odpadów segregowanych na poziomie 17 złotych / os., segregowanych z wykorzystaniem kompostowników 16 złotych /os., a podwyższoną opłatę za odpady niesegregowane na poziomie 34 złotych / os. - głosami koalicji prezydenckiej odrzucono ww. poprawkę 10 głosów "za", 11 "przeciw, radny Bogusław Ciok w imieniu Klubu Wspólnota Samorządowa zgłosił poprawkę, która zakładała ustalenie stawki za odbiór odpadów niesegregowanych na poziomie 54 złotych za os., głosami koalicji prezydenckiej - 11 głosów "za", 10 "przeciw - ww. poprawkę przyjęto i z taką poprawką przegłosowano cały projekt uchwały) - więcej o tej uchwale piszemy TUTAJ
Wyniki głosowania: "za" 11, "przeciw" 10, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 w gminie Skarżysko-Kamienna
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- w sprawie przystąpienia Gminy Skarżyska-Kamiennej do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka OSP w Skarżysku-Kamiennej
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

 
Na tym obrady zakończono. 
 
 

Komentarze

+1Ijon_Tichy2019-12-03 20:41#19
Cytat:
Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może zostać złożony po upływie 10 miesięcy od dnia wyboru organu albo 10 miesięcy od dnia ostatniego referendum w sprawie jego odwołania i nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem jego kadencji.

Jak stanowi art. 10 ust. 1 u.r.l. z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może:
- grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego – także pięciu obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy;
- statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danej jednostce samorządu terytorialnego;
- organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego.
LINK
Cytuj
+2HAQ2019-12-03 15:23#18
Cytuję rfg:
Nikt, naprawdę nikt nie potrafi wskazać żadnej inwestycji zrealizowanej z tych 200 mln zl, która przynosi miastu dochód?


a jakież to inwestycje obecnego Prezydenta będa przynosiły dochód ? Skatepark ? Blok komunalny na Skałce ?
Cytuj
+1mieszkaniec2019-12-02 17:32#17
Nikt, naprawdę nikt nie potrafi wskazać żadnej inwestycji zrealizowanej z tych 200 mln zl, która przynosi miastu dochód?
Za chłopków i hołotę przepraszam.
a odkąd to inwestycje miejskie mają przynosić dochód ? obowiązkiem gminy jest zapewnić potrzeby społeczeństwa, ale jest wyjątek - LODOWISKO ono zawsze przynosiło dochód a teraz jak wszystko w naszym mieście pazerny prezydent podniósł też ceny biletów więc dochody wzrosną można będzie pojeździć w delegacje nie zawsze służbowe!!!
Cytuj
-3rfg2019-12-01 22:19#16
Cytuję rfg:
Cytuję ?:
[quote name="rfg"]Ależ to Skarżysko ma szczęście.
Jak nie prezydent co zarobi 100 mln zł dług, to taki który lubi wycieczki, dobrą pensję, itd.

Ale z czasów ,, Jańca'' zostało w mieście ponad 200 milionów inwestycji, a po czsach kroniga TYLKO POTOP!

Mój Drugi ?, zobacz wydaliście 200mln zł i zostało 100mln zł dludu. Koszty obsługi tego długu to ok 50 mln zł. Grunty pod markety wyprzedane i takie srebra rodzinne jak DH Hermes i wiele wiele innych nieruchomości łącznie z udziałami w elektrociepłowni, szkołę 12 itd.
No i co zainwestowaliście te 200 mln zł i ile one przyniosły dochodu dla miasta???
NO ILE!!!!!
Czy ty myślisz, że w tym mieście nikt nie potrafi liczyć!!!
Nie patrzyliśmy nawet na wskaźniki zadłużenia, które przekroczono. Już prawie się zastanawiano, czy nie wprowadzić komisarza do Urzędu Miejskiego?
Nauczyciele pamiętają, wypłaty w ratach, bo wtedy się okazało, że po was choćby potop!!!!
Markus rano szkoły chciał likwidować a po południu już mówił, że nue.
Bo po WAS choćby potop
Jak doznaliscie olśnienia i zobaczyliście do jakiego stanu doprowadzono finanse miasta, to chłopkom i hołocie chcieliście zafundować podatki z kosmosu za chlewiku, rozpadające się stodoły i szopy na Pogorzalym i Książęcym!!!
Zapomniałeś to ci przypominam!!!!!
Czekam jednocześnie na odpowiedź, która to Wasza inwestycja przyniosła dochód dla miasta a nie jego obciążenie.


Nikt, naprawdę nikt nie potrafi wskazać żadnej inwestycji zrealizowanej z tych 200 mln zl, która przynosi miastu dochód?
Za chłopków i hołotę przepraszam.
Cytuj
-8rfg2019-11-29 19:25#15
Cytuję ?:
[quote name="rfg"]Ależ to Skarżysko ma szczęście.
Jak nie prezydent co zarobi 100 mln zł dług, to taki który lubi wycieczki, dobrą pensję, itd.

Ale z czasów ,, Jańca'' zostało w mieście ponad 200 milionów inwestycji, a po czsach kroniga TYLKO POTOP!

Mój Drugi ?, zobacz wydaliście 200mln zł i zostało 100mln zł dludu. Koszty obsługi tego długu to ok 50 mln zł. Grunty pod markety wyprzedane i takie srebra rodzinne jak DH Hermes i wiele wiele innych nieruchomości łącznie z udziałami w elektrociepłowni, szkołę 12 itd.
No i co zainwestowaliście te 200 mln zł i ile one przyniosły dochodu dla miasta???
NO ILE!!!!!
Czy ty myślisz, że w tym mieście nikt nie potrafi liczyć!!!
Nie patrzyliśmy nawet na wskaźniki zadłużenia, które przekroczono. Już prawie się zastanawiano, czy nie wprowadzić komisarza do Urzędu Miejskiego?
Nauczyciele pamiętają, wypłaty w ratach, bo wtedy się okazało, że po was choćby potop!!!!
Markus rano szkoły chciał likwidować a po południu już mówił, że nue.
Bo po WAS choćby potop
Jak doznaliscie olśnienia i zobaczyliście do jakiego stanu doprowadzono finanse miasta, to chłopkom i hołocie chcieliście zafundować podatki z kosmosu za chlewiku, rozpadające się stodoły i szopy na Pogorzalym i Książęcym!!!
Zapomniałeś to ci przypominam!!!!!
Czekam jednocześnie na odpowiedź, która to Wasza inwestycja przyniosła dochód dla miasta a nie jego obciążenie.
Cytuj
+20Prezydent Stulecia2019-11-29 09:45#14
Po tych głosowaniach widać, gdzie radni sprzyjający prezydentowi mają Wasze głosy i Was. Tu trzeba działać na rzecz zmian, bo dłużej tak nie może być. Takiej stagnacji w mieście, takiego kociołka, sponsorowajnej propagandy pseudo sukcesu nie było w tym mieście od dziesięcioleci. Odwiedzając to miasto płakać się chce.
Popatrzcie tylko na Starachowice, jak się rozwijają, a i nawet na Kielce.
W Kielcach udało się Radnym odrzucić podwyżki. Czemu...?

I na końcu moja konkluzja.
Jak coś jest zepsute to wymienia się towar na nowy, bo na reklamację jest już dawno za późno.
Cytuj
+15?2019-11-28 16:12#13
Cytuję rfg:
Ależ to Skarżysko ma szczęście.
Jak nie prezydent co zarobi 100 mln zł dług, to taki który lubi wycieczki, dobrą pensję, itd. Efektów pracy Kroniga ja nie widzę, nawet w zakresie spłaty długu. Ale może czegoś nie wiem.
Pan Panie Janiec już znalazł sposób na spłatę zadłużenia miejskiego, czy nadal go Pan usilnie poszukujesz?
Piszesz Pan zapewne nieśmiało " .. a może o to chodziło, by żadnych wydatków nie czynić bo pieniędzy brak nawet na społecznie ważne cele. A tu jest powód? Cóż - jak by nie było- smutek wielki jest.....". Piszesz Pan pieniędzy brak. Może też dlatego brak bo trzeba spłacać zadłużenie - nawet w niepełnej wysokości zobowiązań.
Ja natomiast napiszę śmiało.
O ile większe byłyby możliwości Skarżyska-Kamiennej, gdyby nie ciężar 100 mln zł długu i ciężaru obsługi tego długu.
Jeżeli sobie dobrze przypominam to Pan w czasie zadłużania miasta był sekretarzem w UM? Mylę się?
Jedni i drudzy tyle samo warci.


Ale z czasów ,, Jańca'' zostało w mieście ponad 200 milionów inwestycji, a po czsach kroniga TYLKO POTOP!
Cytuj
+22Mario22019-11-28 15:37#12
Cytuję BOBAS:
Jeżeli Radni Prezydenta będą działać tak jak on chce zamiast samodzielnie myśleć to w mieście nie będzie nigdy dobrze ! PO to jest powołana Rada miasta żeby korygować ewentualne pomysły. Ale skoro radni za posadki dla siebie lub swoich bliskich wolą być na usługach Prezydenta niż robić coś pozytywnego dla mieszkańców i miasta to po co mieszkańcom tacy Radni ?

Uważam, że jeśli po tym głosowaniu opozycja nie spróbuje chociaż zwołać referendum za odwołaniem prezydenta to są tyle samo warci co i on. Powinni dążyć do zmiany na lepsze za wszelką cenę. Brak wniosku o referendum oznacza, że chcą przeczekać spokojnie na swoich stołkach do kolejnych wyborów. Panowie: TERAZ ALBO NIGDY!
Cytuj
+13scobel2019-11-28 12:46#11
ciekawe kiedy wladze miasta zajmia sie tymi co wyrzucaja galezie i trawe po porzadkowaniu terenow miasta bo juz niedlugo beda wyrzucac [[[wwozic]] na teren cmantarza chodzi o teren za cmentarzem na zachodnim tam gdzie bylo boisko ten teren podlega pod wlasnosc miasta a ci niewiedza KTO IM TAM SMIECIE PODRZUCA
Cytuj
+8rfg2019-11-28 11:14#10
Ależ to Skarżysko ma szczęście.
Jak nie prezydent co zarobi 100 mln zł dług, to taki który lubi wycieczki, dobrą pensję, itd. Efektów pracy Kroniga ja nie widzę, nawet w zakresie spłaty długu. Ale może czegoś nie wiem.
Pan Panie Janiec już znalazł sposób na spłatę zadłużenia miejskiego, czy nadal go Pan usilnie poszukujesz?
Piszesz Pan zapewne nieśmiało " .. a może o to chodziło, by żadnych wydatków nie czynić bo pieniędzy brak nawet na społecznie ważne cele. A tu jest powód? Cóż - jak by nie było- smutek wielki jest.....". Piszesz Pan pieniędzy brak. Może też dlatego brak bo trzeba spłacać zadłużenie - nawet w niepełnej wysokości zobowiązań.
Ja natomiast napiszę śmiało.
O ile większe byłyby możliwości Skarżyska-Kamiennej, gdyby nie ciężar 100 mln zł długu i ciężaru obsługi tego długu.
Jeżeli sobie dobrze przypominam to Pan w czasie zadłużania miasta był sekretarzem w UM? Mylę się?
Jedni i drudzy tyle samo warci.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Samorządowcy z powiatu przed obliczem Matki B…

Opublikowano: 28.05.2020 20:04

Komentarzy: 2

Powiat pozyskał ponad 2 mln 850 tys. złotych …

Opublikowano: 28.05.2020 15:22

Komentarzy: 1

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 28.05.2020 14:30

Komentarzy: 0

Firma Nexera wsparła finansowo Dom Pomocy Spo…

Opublikowano: 28.05.2020 13:48

Komentarzy: 0

W Gilowie podczas remontu drogi została uszk…

Opublikowano: 28.05.2020 12:15

Komentarzy: 0

Volvo w płocie, za kierownicą nastolatek po a…

Opublikowano: 28.05.2020 10:20

Komentarzy: 1

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 27.05.2020 14:41

Komentarzy: 0

Zmiana w funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego…

Opublikowano: 27.05.2020 12:49

Komentarzy: 0

Kolejny krok do nowoczesnego bazaru

Opublikowano: 26.05.2020 17:46

Komentarzy: 7

Nieodpłatna pomoc prawna także dla jednoosobo…

Opublikowano: 26.05.2020 14:01

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +