Autor:
wikary
Opublikowano: 07 Lut 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Obecnie trwa zamieszanie wokół długów ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Miasto i powiat w związku z utratą zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań wynikających z kredytu zaciągniętego przez szpital - poręczonego przez obie jednostki samorządu – muszą spłacać poręczony dług.

Nikt w tym momencie nie jest chyba w stanie przewidzieć, jak potoczą się dalsze losy szpitala – w dużej mierze będą one zależały od władz miasta, a konkretnie od decyzji czy miasto skorzysta z weksli złożonych jako zabezpieczenie poręczenia. Decyzja co dalej z wekslami zapadnie najprawdopodobniej na najbliższej sesji Rady Miasta. Jakie będą argumenty „za”, a jakie „przeciw” wykorzystaniu zabezpieczenia wekslowego?

Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że argumentacja zwolenników i przeciwników skorzystania z weksli będzie podobna do tej jaką podnoszono, kiedy decydowano o poręczeniu kredytu dla szpitala. Sytuacja jest – jeśli nie gorsza- to w najlepszym przypadku podobna do tej, w jakiej szpital był dwa lata temu. Może warto wyciągnąć wnioski…

Ale jak do poręczenia doszło? Proponujemy – po części ku przestrodze, po części dla przypomnienia - cofnąć się pamięcią do sesji Rady Miasta z 21.03.2006, kiedy podjęto uchwałę ws. poręczenia przez miasto kredytu dla szpitala.

Poniżej prezentujemy postanowienia uchwały i zapis dyskusji nad tą uchwałą. Każdy może we własnym sumieniu – z perspektywy czasu – ocenić argumentację radnych i samych radnych (nazwiska są publikowane za protokołem z sesji)

Zapis długi, ale ciekawy.

Zapraszamy do lektury:

Postanowienia  Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/12/2006 ws. poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej.

§ 1. 1. Rada Miasta upoważnia Prezydenta Miasta do poręczenia do kwoty 6.562.389,04 zł. /słownie : sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł. 04/100 / na okres do 2016 roku spłaty kredytu, który zaciągnie Zespół Opieki Zdrowotnej  w Skarżysku – Kamiennej.

2. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi poręczenie spłaty kapitału w wysokości 5.000.000 zł. / słownie : pięć milionów zł./ oraz odsetek w wysokości 1.562.389,04 zł./ słownie : jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł. 04/100 /

3. Poręczenie określone w pkt. 1 i 2 dotyczy jednej trzeciej kwoty kredytu długoterminowego bezgotówkowego w wysokości 15.000.000 zł. / piętnaście milionów zł. / zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej na okres do 2016 roku.

4. Udzielenie poręczenia określonego w pkt. 1 i 2 może zostać dokonane z zachowaniem następujących wymogów :

a./ umowa zawarta pomiędzy bankiem kredytującym a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej będzie zawierała postanowienie, że w przypadku zaprzestania spłat kredytu przez dłużnika, bank nie będzie dochodził od Miasta Skarżysko – Kamienna jako poręczyciela spłat wymagalnego zadłużenia w kwotach wyższych niż jedna trzecia z przypadających do spłaty na dany rok kalendarzowy i w terminach innych niż określone w harmonogramie spłat wg obowiązującej umowy kredytowej, bez wymagania innego sposobu spłaty wymagalnego zadłużenia, w tym w szczególności bez wymagania jednorazowej spłaty jednej trzeciejcałego wymagalnego zadłużenia.

b./ Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej zawrze z bankiem umowę skutkującą powstaniem zobowiązań do kwoty nie przekraczającej 19.687.167,12 zł. / słownie : dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem zł. 12/100/ z okresem spłaty tych zobowiązań kończącym się w 2016 roku, w 96 równych ratach określonych w harmonogramie spłaty uzgodnionych z Prezydentem Miasta w zawartym Porozumieniu.Karencja spłaty kapitału wynosić będzie pierwsze 24 miesiące następujące po dacie zawarcia umowy.

c./ Umowa zawarta między bankiem kredytującym a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej będzie zawierać tak ustalony harmonogram spłat, aby potencjalne wydatki Miasta Skarżysko – Kamienna z tytułu udzielonego poręczenia łącznie z innymi wydatkami i rozchodami budżetu oraz obecnym i przewidywanym zadłużeniem Miasta stanowiącym dług publiczny nie stanowiły przez cały okres obowiązywania poręczenia obciążeń budżetu Miasta na poziomie wyższym niż dopuszczalny, który jest określony w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

d./ Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej złoży Miastu Skarżysko – Kamienna jako zabezpieczenie ewentualnych szkód Miasta z tytułu udzielonego poręczenia pakiet weksli „in blanco „ zabezpieczający łączną kwotę poręczonego kredytu wraz z odsetkami oraz stosowną deklarację wekslową.

§ 2. Czynności prawne polegające na udzieleniu poręczenia zostaną podjęte przez Prezydenta Miasta nie wcześniej niż po zakończeniu procedur związanych z nadzorem w zakresie zgodności z prawem niniejszej uchwały oraz po złożeniu weksli z deklaracją wekslową, o których mowa w paragrafie 1 pkt. 4 „d”.

§ 3. Ustala się, że środki finansowe na potencjalną spłatę zobowiązań wynikających z poręczenia kredytu :
a./ znajdują zabezpieczenie w dochodach własnych 2006 roku, poprzez przesunięcie w planie wydatków budżetowych na 2006 rok zgodnie z uchwałą Nr XXXV/11/2006
b./ zostaną zabezpieczone z dochodów własnych budżetu Miasta w latach 2007 oraz kolejnych latach aż do 2016 roku, w tym w szczególności :
- z wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
- z wpływów z podatku od nieruchomości,
- z wpływów ze sprzedaży mienia.

§ 4. Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia zostały uwzględnione :
a./ w uchwale budżetowej na 2006 rok,
b./ zostaną uwzględnione w uchwałach budżetowych kolejnych lat od 2007 roku aż do całkowitej spłaty zadłużenia objętego poręczeniem.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zapis debaty nad uchwałą:

Projekt uchwały omówił Prezydent Miasta pan Waldemar Mazur.

Następnie w odpowiedzi na wezwanie do publicznego zajęcia jednoznacznego stanowiska w sprawie udziału gminy w procesie „ratowania szpitala”, które podpisane przez przewodniczącego Klubu radnych Porozumienie Prawicy Romana Wojcieszka, ukazało się na łamach gazety „Tygodnik Skarżyski” Prezydent Miasta wyjaśnił co następuje:

Od momentu pojawienia się idei poręczenia przez Gminę części kredytu dla szpitala zawsze reprezentowałem zdanie, że należy zrobić wszystko, by ratować tę bezcenną dla naszych mieszkańców lecznicę. Nigdy nie wyobrażałem sobie i nie zaakceptuję skazania tejże placówki na upadek, a samych mieszkańców na „poniewierkę” w poszukiwaniu innych miejsc hospitalizacji. Nie przypadkiem, tylko w 2005 roku, zdecydowałem się na umorzenie szpitalowi 800tys. zł należnych Gminie podatków. W tym samym duchu wypowiadałem się podczas spotkania radnych z dyrekcją Szpitala Powiatowego, do którego doszło 29 września 2005 roku w Urzędzie Miasta. Już wówczas, w toku roboczej dyskusji domagałem się od starosty powiatu Łukasza Wojciechowskiego oraz dyrektora szpitala Krzysztofa Grzegorka, by ostatecznie wykazali, iż nie ma innej alternatywy ratowania ich placówki . Wówczas też żądałem przedstawienia wyliczeń potwierdzających możliwość spłacenia przez Szpital Powiatowy zaciągniętego kredytu tak, by Gmina nie poniosła w całej sprawie uszczerbku. Podobne zdanie reprezentowałem podczas kolejnego spotkania radnych z dyrekcją szpitala w dniu 26 stycznia2006 roku. Domagałem się wówczas zapewnienia, że nawet w przypadku, gdyby przyszło nam spłacać część szpitalnych należności, uratujemy do tym samym przed upadkiem. Niezależnie od tego, na tym samym spotkaniu zaproponowałem rychłe wprowadzenie pod obrady Rady Miasta uchwały w sprawie poręczenia przez Gminę szpitalnego kredytu. O słuszności takiego działania przekonały mnie ostateczne rozmowy z dyrektorem Grzegorkiem i starostą Wojciechowskim. Efektem tych ustaleń jest projekt uchwały, który trafia pod obrady Rady Miasta”.

W dyskusji głos zabrali:


p. Maciej Dziubiński radny Rady Miasta zapytał, czy gminy ościenne złożyły zobowiązania w sprawie poręczenia kredytu dla ZOZ.

p. Piotr Cygański radny Rady Miasta odniósł się do projektu uchwały. Stwierdził, że artykułowany aspekt społeczny jest słuszny. Podkreślił, że Rada Miasta umorzyła zaległości podatkowe ZM Mesko. Pan Cygański zaznaczył, że jest to taka sama sytuacja. Poinformował, że nie podjęcie uchwały spowoduje wstrzymanie programu restrukturyzacji, utratę ok. 600 miejsc pracy oraz pozbawienie powiatu skarżyskiego placówki szpitalnej. Następnie pan Cygański podkreślił, że szpital zakontraktował usługi medyczne na kwotę ok. 27 milionów złotych. Dodał, że są to środki większe do roku ubiegłego. Zaznaczył, że co kwartał prowadzone są renegocjacje, zawarte umowy powodują alokację środków między oddziałami, ponadto co kwartał dokonuje się analizy poprzedniego kwartału. Podkreślił, że koszty w szpitalu są dyscyplinowane. Uważa, że przy całej słuszności poręczenia kredytu Rada Społeczna powinna dokładnie analizować wydatkowanie środków finansowych. W związku z powyższym poinformował, że radni Klubu Nowe Oblicze Miasta będą głosować za przyjęciem projektu uchwały.

p. Zdzisław Ślusarczyk radny Rady Miasta „mieszkańcy Skarżyska, jak również wielu mieszkańców okolicznych miejscowości nie dopuszcza do swojej świadomości tego, by w ponad 50 – cio tysięcznym mieście nie było szpitala. Szpital ten oddany został w II połowie lat 50 tych i do dnia dzisiejszego świadczy usługi medyczne w szerokim zakresie specjalistycznym dla potrzebujących pomocy. Różne przeobrażenia, modernizacje i przekształcenia towarzyszyły szpitalowi w okresie dotychczasowego istnienia, przechodził lepsze i gorsze lata swojej działalności. Ale nigdy w dotychczasowej historii nie było obawy jak dzisiaj, że może być zamknięty. Nikt w najśmielszych przewidywaniach nie przypuszczał, że w dobie komputeryzacji, lotów na inne planety, transplantacji organów ludzkich, oraz bardzo wysokiej wiedzy medycznej społeczeństwo Skarżyska może być pozbawione szpitalnej opieki medycznej. Dlatego też mieszkańcy naszego miasta z niecierpliwością oczekują działań stabilizacyjnych, poprawiających kondycję finansową tej placówki, zadając jednocześnie pytania. :
1. Dlaczego Starostwo Powiatowe, jako organ prowadzący tak długo zwlekał z odwołaniem nieudolnie rządzących tą placówką.
2. Co zamierza czynić Starosta, gdy wniosek o poręczenie kredytu nie uzyska poparcia wśród radnych miasta i rad ościennych gmin.
Te i inne pytania nurtują mieszkańców, dlatego też pan starosta winien udzielić społeczeństwu wyczerpujących odpowiedzi. Odrębną kwestią w tej sprawie jest konsekwencja jaką może ponieść budżet miasta w przypadku udzielenia poręczenia kredytu, a co za tym idzie stałego zabezpieczenia kwoty dochodów własnych w budżetach poszczególnych lat. Również mieszkańcy obawiają się kosztów jakie może ponieść nasza gmina w przypadku gdy ZOZ nie będzie wywiązywał się z obowiązków nałożonych w umowie kredytowej. Dlatego tu nasuwa się pytanie:
Jakie kroki podjął pan Prezydent Mazur, aby zabezpieczyć interesy miasta w przypadku nie spłacania zaciągniętego kredytu przez dyrekcję Szpitala Powiatowego.
Z uwagi na ważność problemu, oraz wynikające z tego skutki mające ogromny wpływ na stabilizację finansową miasta jego rozbudowę i modernizację zwracam się do pana Prezydenta o ścisła odpowiedź, informując społeczeństwo Skarżyska w środkach masowego przekazu”.

p. Andrzej Markiewicz radny Rady Miasta zapytał, jakie komórki kontrolowały szpital, jakie zalecenia pokontrolne zostały wydane. Ponadto pan Markiewicz zapytał, czy pan Starosta może się zobowiązać do odwołania zarządu szpitala w przypadku nie wywiązywania się z płatności kredytu.

p. Ewa Urban radna Rady Miasta poinformowała, że przeprowadziła sondaż wśród mieszkańców miasta w sprawie szpitala powiatowego. Podkreśliła, że mieszkańcy twierdzą, że radni powinni głosować na tak. Dodała, że jeden z mieszkańców zaproponował, aby powołać komisję wspomagającą Radę Społeczną w sprawie wydatkowania środków finansowych.

p. Ludwik Wydra radny Rady Miasta odniósł się do projektu uchwały. Pan Wydra wyraził obawy co do spłaty kredytu. Poinformował, że 6 lat temu powstał program restrukturyzacji szpitala. Mimo programu restrukturyzacji zadłużenie szpitala wzrosło do kilku milionów złotych . Zaznaczył, że władze szpitala nie przedstawiły koncepcji spłacenia zadłużenia. Pan Wydra stwierdził, że nie jest przekonany że ten kredyt uratuje szpital. Ponadto wyraził obawy przed dalszym zadłużaniem placówki szpitalnej. W związku z powyższym poinformował, że nie będzie głosował, za przyjęciem uchwały.

p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta poinformował, że jego artykuł w „Tygodniku Skarżyskim” był nie bez przyczyny. Stwierdził, że na ubiegłorocznym spotkaniu z władzami powiatu wypowiedź pana Prezydenta była jednoznaczna. Pan Wojcieszek podkreślił, że Skarżysko jako największa gmina musi zmierzyć się z problemem. W związku z powyższym pan Wojcieszek zapytał jaka jest opinia pani skarbnik w kwestii poręczenia kredytu. Zaznaczył, że 20.09 pani skarbnik negatywnie wypowiadała się w sprawie poręczenia kredytu. Uważa, że podpisanie projektu uchwały nie może być odczytywane jako zmiana stanowiska. Dodał, że na dzisiaj nie ma merytorycznego uzasadnienia do podjęcia uchwały. Stwierdził, że uzasadnienie w roku ubiegłym było zasadne. Pan Wojcieszek poinformował, że Rada powinna ustosunkować się do zastrzeżeń skarbnika miasta. Ponadto zapytał jak pan Prezydent zamierza zabezpieczyć interes gminy w przypadku nie spłacania kredytu przez szpital. Jak zostanie zabezpieczony interes odzyskania pieniędzy od powiatu. Następnie pan Wojcieszk zapytał, czy powiat negocjował z bankiem odnośnie innej formy zabezpieczenia majątkowego. Czy jedyną formą zabezpieczenia jest uchwała Rady Miasta, czy będą inne umowy.

p. Wiesław Pająk Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Praworządności przedstawił wniosek komisji Zdrowia „ ze względu na brak gwarancji właściwego nadzoru ze strony obecnego Zarządu Powiatu jako organu założycielskiego Szpitala Powiatowego, który skutkuje jego wysokim zadłużeniem, Komisja Zdrowia wnioskuje do rady Powiatu o odwołanie z Zarządu Powiatu osób odpowiedzialnych na funkcjonowanie szpitala”.

p. Mieczysław Sadza radny Rady Miasta odniósł się do projektu uchwały. Poinformował , że winę za zaistniałą sytuację ponosi starosta oraz dyrektor. Stwierdził, że radni nie powinni dyskutować nad uchwałą tylko nad ukrytą darowizną, którą gmina funduje szpitalowi. Podkreślił, że każdy kto mówi, że wierzy iż szpital będzie spłacał kredyt jest hipokrytą, albo ekonomicznym ignorantem. Pan Sadza zaznaczył, że widząc niezbędność funkcjonowania szpitala nie zawahałby się głosować nad tą darowizną, ale musiałby mieć wiarę w to, że pieniądze szpital uratują. W związku z powyższym poinformował, że w poczuciu odpowiedzialności za publiczne pieniądze będzie głosował na nie.

p. Tomasz Sztompke radny Rady Miasta  stwierdził, że bardzo sceptycznie podchodzi do projektu uchwały. Zauważył, że ościenne gminy niechętnie podchodzą do poręczenia kredytu dla ZOZ-u. Podkreślił, że mimo wprowadzenia programu restrukturyzacji nie podjęto działań w kwestii uregulowania stawek za dyżury lekarzy. Pan Sztompke stwierdził, że jest to problem społeczny, ludzi, którzy się leczą i ludzi, którzy w szpitalu pracują. Mimo czarnego scenariusza będzie głosował, za podjęciem uchwały.

p. Czesław Kusztal Wiceprzewodniczący Rady Miasta  podkreślił, że podjęcie uchwały jest trudną i poważną decyzją. Zaznaczył, że organem założycielskim jest powiat. Dodał, że od odpowiedzialności nie da się odejść. Stwierdził, że problem podrzuca się radnym Rady Miasta. Uważa, że nie może być tak, aby organ prowadzący nie reagował na rosnący dług. W związku z powyższym poinformował, że należy wpisać w projekcie uchwały, że zobowiązuje się starostę skarżyskiego do przedkładania Radzie Miasta sprawozdań programu restrukturyzacji oraz spłaty długu.

p. Ewa Latos radca prawny podkreśliła, że takiego zapisu w uchwale nie może być. Następnie poinformowała, że w uchwale należy dopisać paragraf o treści „wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta”. Dodała, że w przypadku nie spłacania długu poręczyciel może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta stwierdził, że w uchwale należy dopisać paragraf o treści „zobowiązuje się Prezydenta Miasta do zabezpieczenia zwrotu od Powiatu Skarżyskiego ewentualnych kwot, które Gmina Skarżysko-Kamienna poniesie z tytułu poręczenia, o którym mowa w § 1 w postaci stosownej umowy zawartej z Powiatem Skarżysko-Kamienna”.

p. Maciej Budzynowski radny Rady Miasta poinformował, że ościenne gminy czekają na decyzję Rady Miasta w Skarżysku. Zaznaczył, że dużo wysiłku włożono w restrukturyzację ZOZ. Dodał, że pracownicy mają nadzieję, że sytuacja finansowa ZOZ ulegnie poprawie. Pan Budzynowski podkreślił, że należy dołożyć starań, aby temat załatwić pozytywnie z uwagi na istniejące bezrobocie w mieście.

p. Krzysztof Pniak radny Rady Miasta zapytał, czy pan starosta nie myślał o podjęciu działań mających na celu przekształcenie własnościowe ZOZ. Stwierdził, że obecna sytuacja dotknęła większość szpitali w Polsce. Podkreślił, że szpital nie jest w stanie udźwignąć spłaty długu. Zaznaczył, że jest za podjęciem uchwały.

p. Lubosław Langer radny Rady Miasta wyraził zadowolenie, że przy w/w temacie nie ma podziałów pod względem politycznym. Stwierdził, że niezależnie od aspektów ekonomicznych pan Prezydent powinien zająć jednoznaczne stanowisko. Podkreślił, że jest to jednostka, której należy pomagać.

p. Łukasz Wojciechowski Starosta Powiatu Skarżyskiego stwierdził, że bolesne są wypowiedzi osób, które miały wpływ na różne sprawy. Podkreślił, że szpital po przejęciu przez miasto został oddłużony na kwotę ok. 50 milionów złotych. Zaznaczył, że ciężar zadłużenia rozłożony jest na okres bardzo wielu lat. Następnie poinformował, że zaciągnięcie kredytu leży w gestii szpitala. Dodał, że szpital ogłosił przetarg, także szpital prowadzi rozmowy z przedstawicielami banku. Ponadto podkreślił, że prowadził rozmowy z gminami ościennymi w sprawie poręczenia kredytu. W dalszej części wystąpienia poinformował, że jeśli w ciągu dwóch miesięcy sytuacja nie poprawi się i proces restrukturyzacji nie będzie szedł w odpowiednim kierunku, Zarząd Powiatu podejmie stosowne decyzje w stosunku do dyrekcji szpitala.

p. Tadeusz Jasiński Zastępca Dyrektora ZOZ podkreślił, że służba zdrowia jest to bardzo trudna dziedzina. Poinformował, że w połowie roku szpital przejdzie na budżetowanie. Poinformował, że w 2005 roku hospitalizowano 16,500 osób. Dodał, że w szpitalu przebywały osoby z innych kas chorych. Pan Jasiński zaznaczył, że w przypadku wejścia w budżetowanie dług szpitala zostanie przejęty przez państwo. Odnośnie wynagrodzenia za dyżury lekarskie poinformował, są wypłacane zgodnie z ustawą.

p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta odniósł się do wypowiedzi. Stwierdził, że jest ryzyko , że szpital zadłużenia nie spłaci. Poinformował, że jako prezydent nie miał kilka miesięcy temu jednoznacznego stanowiska . Dodał, że potrzebna była dyskusja i analizy. Pan Prezydent podkreślił, że szpital bez miasta z problemem sobie nie poradzi. Odnośnie zabezpieczenia interesu gminy stwierdził, że takich możliwości nie ma. Jedynym skutecznym zabezpieczeniem jest nie poręczenie kredytu. Pan Prezydent poinformował, że nie będzie prawnych, społecznych i moralnych możliwości odebrania pieniędzy. Zaznaczył, że jedynym gwarantem, żeby gmina nie musiała płacić jest odpowiedzialność dyrektora szpitala. Dyrektor jednoosobowo podejmuje decyzje. Stwierdził, że głównym powodem zadłużenia placówki to okres liberalnego podejścia do ekonomicznego zarządzania szpitalem. Następnie poinformował, że podpis skarbnika miasta pod projektem uchwały świadczy o możliwości poręczenia kredytu. Gmina jest w stanie udźwignąć spłatę kredytu kosztem jakiejś inwestycji.

p. Andrzej Markiewicz radny Rady Miasta zapytał jakie zalecenia pokontrolne otrzymał szpital po przeprowadzonych kontrolach komórek zewnętrznych.

p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta poinformował, że nie zgadza się z wypowiedzią pana Prezydenta, że nie ma możliwości zabezpieczenia interesu gminy. Pan Wojcieszek wyraził przekonanie, że w 5 % ,10% jesteśmy w stanie zabezpieczyć interes gminy. Stwierdził, że dla banku zabezpieczenie takie jak uchwała rady miasta jest najlepszym rozwiązanie. Uważa, że gmina powinna domagać chociaż częściowego zabezpieczenia naszego poręczenia przez powiat. W związku z powyższym zaproponował, aby dodać zapis w projekcie uchwały mówiący o zabezpieczeniu majątkowym.

p. Waldemar Mazur Prezydent Miasta podkreślił, że dziś trzeba mówić o realiach. Stwierdził, że to Rada Miasta zabiegała o powstanie powiatu. Gmina przekazywała określony majątek aby powiat powstał. Pan Prezydent poinformował, że kredytobiorcą jest ZOZ, a nie powiat. Zaznaczył, że zapisy o zabezpieczeniu majątkowym są bezcelowe.

p. Ewa Latos radca prawny poinformował, że w projekcie uchwały nie może być zapisu mówiącym o zabezpieczeniu majątkowym z uwagi na fakt, że kredytobiorcą jest ZOZ. Miasto jest poręczycielem kredytu. W przypadku, gdy ZOZ nie spłaca kredytu, gmina podaje ZOZ do sądu jako pierwszego dłużnika, a starostę jako drugiego ponieważ jest on organem założycielskim. Ponadto poinformowała, że kodeks cywilny przewiduje zmianę dłużnika tzn, że dług może przejąć skarb państwa.

p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta stwierdził, że pan starosta jest odpowiedzialny za ZOZ. Podkreślił, że pan Prezydent powinien zawrzeć umowę na wypadek odzyskania długu. Poinformował, że możemy domagać się chociaż częściowego zabezpieczenia naszego poręczenia przez powiat. Pan Wojcieszek stwierdził, że panu Prezydentowi brak jest determinacji w kierunku zabezpieczenia interesu gminy.

p. Wiesław Pająk radny Rady Miasta stwierdził, że jest to precedens, że Rada Miasta ręczy kredyt dla ZOZ.

p. Łukasz Wojciechowski Starosta Powiatu Skarżyskiego podkreślił, że inne gminy również poręczają kredyty. Jako przykład podał Starachowice informując, że Rada Powiatu poręczyła kredyt w wysokości 20 milionów złotych.

p. Tadeusz Jasiński Zastępca Dyrektora ZOZ odniósł się do zapytania radnego pana Markiewicza. Poinformował, że w szpitalu były prowadzone kontrole przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Kontroli Skarbowej oraz Najwyższą Izbę Kontroli. Podkreślił, że w wyniku kontroli szpital otrzymał zalecenia pokontrolne. Poinformował, że ze względu na obszerny materiał nie jest możliwe przedstawienie podczas obrad Sesji zaleceń pokontrolnych.

Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek podkreślił, że przy sporządzaniu porozumienia między Starostwem, a gminą uwagi radnych będą uwzględnione. Następnie zaproponował, aby wnieść do projektu uchwały paragraf  o treści „ wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta”.

p. Roman Wojcieszek radny Rady Miasta poinformował, że projekt uchwały powinien zawierać paragraf o treści „ zobowiązuje się Prezydenta Miasta do zabezpieczenia zwrotu od Powiatu Skarżyskiego ewentualnych kwot, które Gmina Skarżysko-Kamienna poniesie z tytułu poręczenia, o którym mowa w § 1 w postaci stosownej umowy zawartej z Powiatem Skarżysko-Kamienna”.

Przewodniczący Rady Miasta pan Wiesław Piętek stwierdził, że w uchwale Rady Miasta nie można do „czegoś” upoważniać powiat.

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego pana Wojcieszka.Za wnioskiem głosowały 4 osoby, przeciw głosowało 16 osób, od głosu wstrzymały się 3 osoby.W związku z powyższym wniosek został odrzucony.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Miasta odczytał formalny projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego długoterminowego zaciąganego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, który w wyniku głosowania przyjęty został z poprawką 21 głosami, przy 1 głosie przeciw, 1 głosie wstrzymującym.


KW

pierwsin.png