04.04.2020 Ostatnia aktualizacja 18:19, 03.04.2020
  • a1
  • a2
  • a3
  • a4
  • a5

Po XXII sesji Rady Miasta. Zmiany w statucie przegłosowane

Autor:
Z.B, Foto:Zbyszek Biber
Opublikowano: 28 Lut 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W piątek w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się XXII w bieżącej kadencji sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Najważniejszymi projektami uchwały, którymi zajęli się radni podczas wspomnianej sesji byłe te dot. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia przystąpiono do przyjęcia porządku obrad (w sesji uczestniczyło 20 radnych). Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji Rady Miasta, a sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym w imieniu (nieobecnego na sesji) prezydenta odczytał Krzysztof Myszka.

Prezydent Krzysztof Myszka poprosił zmianę w  porządku obrad, wykreślić projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej, a zastąpić go stanowiskiem rady miast Skarżyska-Kamiennej w sprawi konsultacji strategicznego studium lokalizacyjnego inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z korytarzami kolejowymi i  liniowych inwestycji towarzyszących. Za zmianą byli wszyscy obecni radni (20). 
 
Kolejnym punktem porządku obrad były interpelacje i zapytania radnych.

W interpelacjach głos zabrali radny Mariusz Bodo i Grzegorz Łapaj. Radny Bodo pytał jaki wkład miał prezydent miasta w uzyskaniu dofinansowania inwestycji tunelu pod torami w Skarżysku-Kamiennej, ile razy był w Urzędzie Marszałkowskim by lobbować na rzecz tunelu. Radny Łapaj przypomniał o sprawie, która do dziś nie została zrealizowana mimo wielokrotnych zapewnień, tzn.  łącznik pomiędzy Sikorskiego i Prusa, brakującego w tym miejscu  chodnika i pobudowania tam kilku miejsc postojowych.

Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja i podjęcie uchwał:

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok.
Wyniki głosowania: "za" 12, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 8 radnych - uchwała została przyjęta

-  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020 – 2035.
Wyniki głosowania: "za" 19, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 1 radnych - uchwała została przyjęta

- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu ”Senior+” w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
Wyniki głosowania: "za" 13, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 7 radnych - uchwała została przyjęta

Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2020 roku.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na upamiętnienie udziału walczących o niepodległość w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1920-1921.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej - punkt został wykreślony z porządku obrad (Wyniki głosowania: "za" 19, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych" 

Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej
i Skalnej.

Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta
- Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Osterwy nr 5 będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna.

Wyniki głosowania: "za "11, "przeciw" 3, "wstrzymało się" 6 radnych - uchwała została przyjęta
- Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Staffa nr 13 będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna.

Wyniki głosowania: "za" 12, "przeciw" 3, "wstrzymało się" 5 radnych - uchwała została przyjęta
-  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pułaskiego.
Wyniki głosowania: "za" 19, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 1 radnych - uchwała została przyjęta

- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Usługi Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej.
Wyniki głosowania: "za" 19, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 1 radnych - uchwała została przyjęta

-  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Wyniki głosowania: "za" 19, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 1 radnych - uchwała została przyjęta

-  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczącego skargi na uchwałę Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XIX/86/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli – jednostek pomocniczych gminy Skarżysko-Kamienna.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta\

- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczącego skargi na uchwałę Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXXV/19/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przez Gminę Skarżysko-Kamienna.

Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczącego skargi na uchwałę Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXI/34/2008 z dnia 13 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli – jednostek pomocniczych gminy Skarżysko-Kamienna.
Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczącego skargi na uchwałę Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XLVII/119/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXXV/19/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przez Gminę Skarżysko-Kamienna.

Wyniki głosowania: "za" 20, "przeciw" 0, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta

-  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej
Wyniki głosowania: "za" 11, "przeciw" 9, "wstrzymało się" 0 radnych - uchwała została przyjęta 

Interpelacje radnych


Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej - dyskusja Komentarze

+5gienekzmiasta2020-03-02 09:13#10
Cytuję Ash:
Cytuję LESZEK WRÓĆ:
Przecież to nawet szkoda się już denerwować. :-x To miasto niedługo zostanie wchłonięte przez Suchedniów.

Albo przez S. Kościelne


Albo przez Stocznie Gdańską oddział Skarzysko - Kasiążece
Cytuj
+6Ash2020-03-01 17:52#9
Cytuję LESZEK WRÓĆ:
Przecież to nawet szkoda się już denerwować. :-x To miasto niedługo zostanie wchłonięte przez Suchedniów.

Albo przez S. Kościelne
Cytuj
+1majster2020-03-01 12:10#8
Cd.- 2/ Na tym samym portalu autor MB we wcześniejszym artykule z 27 lutego pt:" Zabiorą głos mieszkańcom, ograniczą go radnym?" dostał rozdwojenia jaźni uważając właśnie, że można w tytule mieć wątpliwości stawiając znak zapytania ale dalej już nie "można" ich mieć i wali jak z armaty, że cytuję MB "Brak możliwości przedstawiania interpelacji przez radnych i brak możliwości zabierania głosu w "wolnych wnioskach i zapytaniach" przez mieszkańców miasta (i uzyskania ewentualnej odpowiedzi od przedstawicieli władz na zgłoszone mieszkańców problemy) podczas sesji Rady Miasta(...)." koniec cytatuNiżej pisze już w innym tonie - przypuszczającym jak w tytule- cytat "Jak widać, podczas sesji organizowanych po wejściu w życie nowego Statutu, nie byłoby już możliwości przedstawiania przez radnych składanych przez nich zapytań i interpelacji, również mieszkańcy straciliby możliwość zabrania głosu w dedykowanym im punkcie porządku obrad pn "Wnioski i zapytania mieszkańców" (zniknęłyby również punkty(...))".koniec cytatuKończąc pytam. Czy po zmianie zapisów Statutu Gminy Skarżysko- Kamienna stało czy też stanie się to wszystko o czym pisze MB, mówi Pan radny A.Bogucki i M.Bodo . Tylko bez używania -może mogłoby, nie musi itp!!
Cytuj
-1majster2020-03-01 12:09#7
Sir anonimowy " fff". Czy trudno pojąć, że moje zdanie o kompromitacji wójtów i prezydentów może choć nie musi oznaczać prawdy? Mogę więc przypuszczać, że pisząc z przymrużeniem oka i zastępując ikonę ;-) słowami - "co wcale nie musi być prawdą," jest dla ciebie trudne do zrozumienia.
Dziwią mnie jednak dwie rzeczy:---1/ cytujesz dalej coś co chyba jest jakąś interpretacją przepisów w której użyte jest -"można argumentować" oraz - " co można odnosić także ". Moc sprawcza słowa można jest jasna lecz oznacza także, że przepis nie jest ostro dookreślony i powoduje różne interpretacje przez różnych ludzi działających w dobrej lub złej wierze. Jeżeli już coś cytujesz to napisz co cytujesz i kogo?.cdn.
Cytuj
+5fff2020-03-01 07:53#6
Cytuję majster:
PiS zmienił zapisy ustawy prawdopodobnie po to- by żaden z z pisowskich wójtów czy prezydentów nie musiał się kompromitować na sesji co wcale nie musi być prawdą.


Zanim coś napiszesz - poczytaj, pomyśl...

Cytat:
„Z przywołanego przepisu prawa nie wynika ogólny zakaz umieszczania w porządku obrad sesji punktu pod nazwą: Interpelacje i zapytania. Wskazano jedynie, że interpelacje lub zapytania dla swojej skuteczności powinny zostać złożone w formie pisemnej do przewodniczącego rady (...) Wprawdzie regulacja ta nie wskazuje trybu, w jakim tak sporządzone wystąpienie powinno zostać złożone, niemniej brzmienie art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym oraz innych jej przepisów nie wyklucza złożenia interpelacji lub zapytania bezpośrednio w trakcie trwającej sesji”. W art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym określono jedynie zakres aktów prawa miejscowego, w tym statutu - z przepisów ustawy nie wynika jednak, jakie konkretnie zapisy powinny znaleźć się w statucie. „Mając na uwadze brzmienie art. 85 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, można argumentować, iż rada jest uprawniona do uregulowania w statucie wszystkiego, co nie jest sprzeczne z przepisami ustawowymi, mieści się w zakresie wskazanym w art. 40 ust. 2 ww. ustawy, co można odnosić także do umieszczania w porządku obrad sesji rady punktu: Interpelacje i zapytania”.
... zamiast bezmyślnie wypisywać głupoty.
Cytuj
-20majster2020-02-29 20:09#5
Panie A.Bogucki. Mógłbym Panu udowodnić, że wygaduje Pan bzdury nad bzdurami, począwszy od cytat: " Uważamy, że Skarżysko zaczyna się zmagać z dosyć poważnym problemem, pan prezydent zaczyna bardzo mocno ograniczać prawa mieszkańców oraz prawa radnych – mówił radny miejski Arkadiusz Bogucki,(...) k. cytatu a kończąc na wystąpieniu w którym mówi Pan- cytuję" Szanowni państwo, pragnę przypomnieć, że interpretacje prawa mogą się od siebie różnić(...) I w tym miejscu zapomniał Pan o złej i dobrej wierze lub jak kto chce o duchu prawa. Muszę dodać, że Wasza interpretacja zapisów prawa jest tożsama z interpretacją prawa jaką prezentował rząd PiS-u i Prezydent RP obchodząc- interpretując w złej wierze zapisy Konstytucji RP. Dziwi mnie jednak fakt, że próbujecie ( Pan Bodo też) falandyzować to co jest proste jak drut. Podpowiem Panom , że PiS zmienił zapisy ustawy prawdopodobnie po to- by żaden z z pisowskich wójtów czy prezydentów nie musiał się kompromitować na sesji co wcale nie musi być prawdą. Jeżeli zaś myśli Pan, że więź miedzy wyborcą a radny zawiązuje się wtedy kiedy z Pańskich ust wybrzmią na sesji słowa wyborcy to jest Pan w częściowym błędzie.
Mnie np. nie podobało się kiedy PanZ. Zaborek - zasłużony trener karate (6 dan) żebrał na sesji o salę do ćwiczeń.
S.S. Jeżeli nie podobają się Panom zapisy ustawy Waszego rządu to albo biuro legislacyjne sejmu jest ułomne albo Wy. Wybór będzie należał do Panów.
Tomasz Pająk.
Cytuj
+5Jacuś2020-02-29 19:39#4
A gdzie jest bobas?
Cytuj
+24LESZEK WRÓĆ2020-02-29 12:01#3
Przecież to nawet szkoda się już denerwować. :-x To miasto niedługo zostanie wchłonięte przez Suchedniów.
Cytuj
+23Ash2020-02-29 10:01#2
Prawdziwa cnota krytyki się nie boi.
XBW I. Krasicki
Cytuj
+32piotrus Pan2020-02-28 20:58#1
RFERENDUM !!!!!!!
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Wielkanoc z Leliwą. Kompletny catering na świ…

Opublikowano: 03.04.2020 20:15

Komentarzy: 1

Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz w…

Opublikowano: 03.04.2020 17:17

Komentarzy: 4

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 03.04.2020 15:12

Komentarzy: 4

Łóżka rehabilitacyjne i wózki inwalidzkie od …

Opublikowano: 03.04.2020 14:26

Komentarzy: 1

ŚZPS zakończył rozgrywki 3 i 4 ligi siatkówki

Opublikowano: 03.04.2020 13:28

Komentarzy: 0

Muzeum Orła Białego organizuje licytację na r…

Opublikowano: 03.04.2020 13:14

Komentarzy: 0

Nie będą gasić pożarów traw i nieużytków z po…

Opublikowano: 03.04.2020 12:51

Komentarzy: 1

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 02.04.2020 15:35

Komentarzy: 8

"Nie każdy Bohater nosi pelerynę" …

Opublikowano: 02.04.2020 11:07

Komentarzy: 0

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 01.04.2020 16:18

Komentarzy: 5

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +