Autor:
mwoj
Opublikowano: 27 Lut 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

Nie tak dawno temu miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Wolontariatu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich. Obie organizacje współpracują nad przygotowaniem projektu powołania w Skarżysku - Kamiennej Centrum Wolontariatu. Projekt powstaje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu na ten temat uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych z terenu Skarżyska.

Mówiono o pracy wolontariuszy, o ich cechach osobowych, o potrzebach szkoleń, o rozpoznaniu potrzeb o potrzebie koordynowania działań. Ktoś zada pytanie, a co robi w mieście opieka społeczna. Sprawy z zakresu opieki społecznej reguluje ustawa. Większość form pomocy w imieniu Urzędu Miasta realizuje MOPS. Pomoc świadczona przez ośrodek pomocy ma charakter pieniężny lub niepieniężny, jest uzależniona od kryterium dochodowego. Aby osoba potrzebująca mogła otrzymać pomoc w tej formie musi prowadzić samodzielnie gospodarstwo domowe, a to upoważnia ją do wystąpienia z wnioskiem  o pomoc. Wniosek w tej sprawie musi podpisać np. sąsiadka. Osoba, starająca się musi spełniać wszystkie kryteria. Zasiłek przysługujący otrzyma, jeżeli jej dochód (w tym otrzymywana emerytura) jest niższy niż 477 zł. Zasiłek stały przyznaje się w kwocie nie mniejszej niż 30 zł i nie wyższej niż 444 zł. Warunki udzielania pomocy nie są restrykcyjne i wystarczy, że rada gminy w specjalnej uchwale określa szczegółowe warunki przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych i płatności za nie. W uchwale tej wyznacza się także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze oraz tryb ich pobierania. Przy określaniu tych kryteriów rada gminy musi brać pod uwagę rozporządzenie ministra polityki społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakresem świadczenia usług opiekuńczych zajmują się coraz częściej fundacje, stowarzyszenia pomocowe, i one świadczą usługi na rzecz osób potrzebujących. Do zakresu zadań usługowych można zaliczyć (np. zrobienie zakupów, opłacenie rachunków, wypożyczenie książki w bibliotece), na opiece higienicznej (pomoc w myciu czy sprzątaniu mieszkania), na zaleconej przez lekarza pielęgnacji (podawanie leków albo pomoc w prostych ćwiczeniach rehabilitacyjnych), a także, w razie możliwości, na zapewnieniu kontaktów z otoczeniem (chociażby odprowadzenie na spotkanie do Domu Seniora). Lepiej zorganizowane ośrodki pomocy świadczą specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym (np. rehabilitacja). W Skarżysku - Kamiennej zrodziła się taka inicjatywa zorganizowania Domu Opieki Społecznej, lecz zetknęła się z betonowym oporem, ale rozwijają się inne formy pomocy, gdzie organizacje społeczne mogą udowodnić swoją potrzebę istnienia.  

Już od 8 marca 2008 będą wydawane paczki żywnościowe. Nie będzie to akcja jednorazowa. Akcja trwać będzie do stycznia 2009 roku, a więc przez cały niemal rok. Pomoc jest skierowana do osób po pięćdziesiątce, które mają status bezrobotnego, emeryta, rencisty. Osoby o słabym statusie ekonomicznym - potrzebujące pomocy  typują związki zawodowe, związki emeryckie, organizacje społeczne. Organizacje, które wytypowały i utworzyły wykaz osób przekazują listę imienną operatorowi akcji. Osoby zakwalifikowane do pomocy mają obowiązek zarejestrowania się u operatora akcji jeszcze przed 8 marca 2008. Operatorów akcji na terenie Skarżyska jest kilkunastu.  Jednym z takich operatorów akcji, który będzie świadczył pomoc dla 150 osób, jest Fundacja PRO-MEMORI w Skarżysku- Kamiennej, ul. Rejowska 45/49. Inny punkt mieści się w CWTPD przy ul. Sikorskiego lub przy Ostrej Bramie, ul. Wileńska.


Wojciech Markiewicz

pierwsin.png