Autor:
MB
Opublikowano: 18 Lut 2021
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
Jeśli marzy się Państwu praca w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej - jest szansa na spełnienie tego marzenia.  Trwa bowiem nabór na wolne stanowisko urzędnicze - na stanowisko inspektora do spraw... równego traktowania w Biurze Prezydenta.

Wczoraj informowaliśmy Państwa o planowanym naborze na nowe stanowisko w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej (nabór już zresztą ogłoszono) - "ogrodnik miejski". Jak się okazuje, nie jest to jedyne nowe stanowisko, które wprowadzono do nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej. Okazuje się, że kolejnym niezbędnym (?) do prawidłowego funkcjonowania naszego miasta jest stanowisko "inspektora do spraw równego traktowania w Biurze Prezydenta". 

Jaki przesłanki były powodem utworzenia przez prezydenta nowego stanowiska? - o to zapytaliśmy Izabelę Szawgierek, rzecznika prasowego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej. Czerpiąc wzorce z innych samorządów i instytucji, w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta ujęte zostało stanowisko ds. równego traktowania. Powołanie stanowiska wynika z troski o zachowanie odpowiednich standardów oraz zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, między innymi z uwagi na wiek, niepełnosprawność, płeć, pochodzenie, światopogląd, orientację seksualną czy wyznanie w różnych aspektach życia, takich jak zdobywanie wykształcenia, wykonywanie pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, dostęp do instrumentów rynku pracy, dostęp do opieki medycznej, itp. - poinformowała pani rzecznik.

Czym nowy pracownik będzie się zajmował? Okazuje się, że oprócz "(okazywania- przyp. red.) troski o zachowanie odpowiednich standardów oraz zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji" - Rolą osoby zatrudnionej na stanowisku ds. równego traktowania będzie również podjęcie i utrzymywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie równego traktowania, monitorowanie przestrzegania zasady równego traktowania w Skarżysku-Kamiennej oraz aktywny udział w podnoszeniu świadomości mieszkańców w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji różnych grup społecznych. Będzie to również reprezentant Prezydenta Miasta w kontaktach z instytucjami pozarządowymi działającymi w obszarze problematyki społecznej, kobiecej, rodzinnej - dodaje Szwagierek.

Na inne zadane pytanie - Czy realizacja polityki miasta w zakresie przeciwdziałania różnego rodzaju dyskryminacji naprawdę wymaga zatrudnienia dodatkowego pracownika - czy w sytuacji dużego zadłużenia miasta i deklarowanej chęci ograniczania zbędnych wydatków (m.in. w związku z trwającą pandemią) nie rozważano realizacji tych zadań przez innego, zatrudnionego już pracownika? Odpowiedzi od pani rzecznik na te pytania nie otrzymaliśmy.

Kto może zostać pełnomocnikiem? Okazuje się, że wymagania dla pełnomocnika nie sa szczególnie wyśrubowane. W ogłoszeniu o naborze czytamy m.in., że od kndydatów na to stanowisko wymagane jest: posiadanie wykształcenia wyższego, minimum 3-letni staż pracy , obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub innego państwa któremu na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej, posiadanie przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opiniąi wykazać sie znajomością aktów prawnych niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków, w tym:  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, ustawy Kodeks pracy, statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej. Dodatkowo od kandydatów wymagane są "predyspozycje osobowościowe"  (inicjatywa i samodzielność w wykonywania powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych, komunikatywność, profesjonalizm, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista i życzliwość w kontaktach z interesantem) i "zawodowe" (doświadczenie w prowadzeniu szkoleń). Szczególy i pełna treść ogłoszenia, dostepne są w BIP UM Skarżysko-Kamienna (LINK). Czas na składanie kompletu dokumentów aplikacyjnych upływa 24 lutego br.

Co ciekawe nasz urząd byłby jednym z pionierów w tym względzie - osobnych stanowisk pełnomocników ds. równego traktowania nie ma ani stolica województwa, ani podobne wielkością świętokrzyskie miasta: Starachowice i Ostrowiec Św. (choć sytuacja finansowa tych ostatnich jest zupełnie inna niż sytuacja finansowa naszego miasta).


* bez ujęcia planowanego wykupu udziałów w Miejskich Inwestycjach Sp. z o.o. na kwotę 67 mln PLN.