Autor:
Monter
Opublikowano: 15 Mar 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W dniu 13.03.2008 roku o  godz. 9.00 rozpoczęła się XXI Sesja Rady Miasta. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak otworzył Sesję witając Prezydenta oraz jego zastępców, radnych a także zaproszonych gości oraz mieszkańców. Na Sekretarza obrad wyznaczył radnego Wojciecha Urbaczkę.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Na sesji w momencie otwarcia obecnych było 19 radnych, co stanowi kworum zdolne do podejmowania prawomocnych decyzji. Przed przyjęciem porządku obrad Prezydent Roman Wojcieszek zgłosił wniosek o uwzględnienie w porządku obrad uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MCSiR w Skarżysku-Kam. Ponadto radna Halina Karpińska wniosła wniosek o zmianę porządku obrad. Zaproponowała by pkt.6 zamienić kolejnością z pkt.5. Oba wnioski zostały przyjęte przez radnych, pierwszy jednogłośnie, drugi 9 głosami za, a 8 głosami przeciw.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 31.01.2008.

Protokół znajdował się do wglądu w Biurze Samorządowym, został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności w okresie między sesjami.

Sprawozdanie przedstawił Prezydent Miasta Roman Wojcieszek.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

Spośród radnych głos zabrała Halina Karpińska, a odpowiedział jej Jan Maćkowiak:


oraz Bogusław Ciok:

Głos zabrali również mieszkańcy miasta:

Zenon Chaba:


oraz Edward Jaworski. O pozostanie do końca sesji na sali wszystkich tych, którzy zadawali pytania, zaapelował Prezydent Miasta.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Uchwały Nr XX/2/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata2007-2011.
Projekt został uchwalony :10 głosami za, 8 radnych wstrzymało się:
2) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok: 18 za, 1 wstrzymał się
3) zabezpieczenia środków na dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w latach 2009-2011: 16 za, 3 radnych wstrzymało się
4) ustalenia opłat za usługi cmentarne świadczone przez MUK sp. z o.o w Skarżysku Kamiennej
Dzięki uwagom radnych w projekcie uchwały Prezydent w drodze autopoprawki wykreślił jeden punkt oraz zmienił brzmienie drugiego. Chodziło tu głównie o opłatę, która spowodowałaby znaczny wzrost cen, a która nie jest stosowana w sąsiednich miastach. Na wniosek radnych Prezydent zdecydował się wykreślić ten punkt z projektu uchwały.
Projekt w tym kształcie został przyjęty: 13 głosami za, 3 przeciw, 3 radnych wstrzymało się.
5) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: 19 za
6) przyjęcia miejskiego programu ochrony i promocji zdrowia „Zdrowe Miasto Skarżysko-Kamienna 2008-2010": 19 za
7) wysokości składki rocznej na obsługę konsorcjum „Świętokrzyskie Inkubatory Innowacji i Przedsiębiorczości": 19 za
8) zbycia w drodze przetargu działki gruntu niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Armii Krajowej: 19 za
9) zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Orlej: 19 za
10) zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej na osiedlu „Piękna - Bobowskich": 19 za
11) nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna gruntów w poczet gminnego zasobu nieruchomości: 20 za
12) sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów:20 za
13) ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej: 20 za
14) ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego działek będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej: 20 za
15) wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych m. Skarżyska-Kamienna: 20 za
16) określenia formy pokrywania kosztów indywidualnego dowozu uczniów niepełnosprawnych w ramach realizacji obowiązku szkolnego: 20 za
17) określenia źródeł dochodów własnych w jednostkach budżetowych oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja): 20 za
18) ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna: 20 za
19) uchwalenia Statutu Osiedla - jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej:  20 za
20) określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MCSiR w Skarżysku- Kam:   18 za, 2 wstrzymało się.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Na zadane pytanie odpowiedział Prezydent Roman Wojcieszek.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Opracował: Konrad Kronig
Audio: Monter