Autor:
mwoj
Opublikowano: 18 Mar 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności

W dniu 18 marca 2008 podczas XX Sesji Rada Powiatu Skarżyskiego głosami 15 - 'za' przy 2 - 'wstrzymujących się' uchwaliła budżet.

Budżet zakłada w tym roku wyższe dochody w stosunku do uchwalonego w 2007 roku o 8,99 %, kwotowo o 5.279.022 zł. oraz wyższe wydatki o kwotę 9.622.881 zł, tj. o 14,43%. Budżet zakłada deficyt w wysokości 2.650.120 zł. i jest to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (64.020.604 - 66.670.724).

Rozchody w kwocie 162.000 zł. wynikają ze spłaty raty kredytu zaciągniętego w roku 2005 na budowę Hali Sportowo - Rehabilitacyjnej 1.300.000 zł. - spłata.

Deficyt w kwocie zł. 2.650.120 planuje się sfinansować kredytem bankowym w kwocie zł. 1.650.120 oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000 zł. Brak planowanych środków dotyczy wyłącznie wydatków majątkowych tj. zadań inwestycyjnych na budowę dróg powiatowych. Wykonanie budżetu za rok 2007 stanowi nadwyżka w kwocie 1.276.564 zł. i jest to różnica pomiędzy kwotą wykonanych dochodów i wykonanych wydatków, kredyt bankowy planuje się zaciągnąć w II półroczu 2008 z karencją do 31.12.2008 tak, aby spłaty kapitału miały miejsce od 1.01.2009 roku - fragment uzasadnienia.

Rada Powiatu uchwałą upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu 600.000 zł. Do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu. Zarząd może dokonywać zmian w planie wydatków z wyłączeniem wydatków na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zarząd może dokonywać zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008.


Wojciech Markiewicz

pierwsin.png

.