22.10.2020 Ostatnia aktualizacja 09:39, 22.10.2020

Zmiany studium zagospodarowania dla Skarżyska?

Autor:
wikary
Opublikowano: 25 Maj 2008
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
W czwartek na sesji Rady Miasta radni zajmą sie projektem uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jest dokumentem określającym w sposób ogólny planowany sposób zagospodarowania całego obszaru miasta, zawierającym informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych itp. Zmiana studium jest bardzo istotna, ponieważ to na jego podstawie opracowuje się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W studium formułuje się jedynie zasady polityki przestrzennej miasta, integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym jednostki osadniczej. Dokument ten zawiera bardzo szeroki zakres informacji na temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności i gospodarki - jest doskonałyą zewnętrzną diagnozą sytuacji w mieście.

Nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i prawne oraz zmieniające się przepisy ustawy o planowaniu przestrzennym, doprowadziły do dezaktualizacji niektórych ustaleń dotychczasowych Strategii  i spowodowały wymóg sporządzenia nowych. Dodatkowym argumentem za zmianą Strategii była wymagana przepisami obowiązującej ustawy zgodność rozwiązań planów miejscowych z ustaleniami studium, w znacznym stopniu utrudniała opracowywanie planów miejscowych dla wielu obszarów miasta. Dlatego też zmiana ustaleń studiów stała się niezbędna, aby plany miejscowe opracowane na ich podstawie, zapewniały optymalny, zrównoważony rozwój całego obszaru objętego opracowaniem.

Wszelkie zmiany zawarte w ustaleniach studium, mają doprowadzić do poprawy:
- ładu przestrzennego związanego z poprawą stanu technicznego, funkcjonalnego i technicznego na terenach zainwestowanych oraz przeznaczonych pod opracowanie planów miejscowych,
- ładu społecznego polegającego na lepszej dostępności do usług oraz udostępnienie terenów potencjalnym inwestorom ,
- ładu ekonomicznego związanego z tworzeniem udogodnień dla działalności gospodarczej,
- ładu ekologicznego związanego z poprawą stanu środowiska przyrodniczego gminy.'

Kilka interesujących informacji zawartych w Studium:

CELE STRATEGICZNE MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA
Cele strategiczne:
1. Zrestrukturyzowane istniejące zakłady przemysłowe i rozwinięty sektor Miejskiej Strefy Przemysłowej.
2. Rozbudowana baza turystyczna i rekreacyjna.
2a. Budowa zbiornika Bzin.
3. Ośrodek dydaktyczno-naukowy i kulturalny.
4. Funkcjonalny układ z zabudową śródmiejską i kształtowanym centrum miasta.
5. Miasto o ukształtowanej równowadze ekologicznej.
6. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

ZADANIA ZWIĄZANE Z CELAMI STRATEGICZNYMI

ZADANIA – cel strategiczny nr 1:
1. Windykacja należności od Zakładu „MESKO” poprzez przejęcie terenów i obiektów.
2. Stworzenie oferty inwestycyjnej dla pozyskania inwestorów i stworzenia miejsc pracy.
2a. Wykup terenów oraz ich uzbrojenie na potrzeby przyszłych inwestorów.
3. Włączenie masy upadłościowej likwidowanych zakładów do oferty inwestycyjnej.
4. Dalsza restrukturyzacja spółek komunalnych poprzez pozyskanie kapitału i nowoczesnych technologii i organizacji.
5. Opracowanie analizy sektora MSP przez wyspecjalizowane instytucje i poszukiwanie inwestora dla tego sektora.
6. Utworzenie rady gospodarczej z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw i władz miasta dla pobudzenia rozwoju gospodarczego.

ZADANIA – cel strategiczny nr 2:
1. Budowa zbiornika Bzin, w tym:
- zagospodarowanie terenów wokół zbiornika,
- dostosowanie mostów przy modernizacji E77,
- budowa elektrowni wodnej.
2. Zagospodarowanie ośrodka Bernatka, w tym:
- budowa ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych,
- wytyczenie szlaków rowerowych, konnych i pieszych,
- budowa infrastruktury.
3. Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika Rejów, w tym:
- budowa hali sportowej,
- budowa hotelu z właściwym zapleczem,
- modernizacja stadionu,
- wytyczenie szlaków rowerowych, pieszych i konnych, budowa infrastruktury przy założeniu, że wszystkie obiekty będą dostosowane do potrzeb osób i sportowców niepełnosprawnych.
4. Promocja walorów turystycznych miasta.
4a. Powołanie podmiotu działającego na rzecz promocji miasta.
5. Budowa hotelu miejskiego.

ZADANIA – cel strategiczny nr 3:
1. Zapewnienie warunków dla powołania i działalności wyższych uczelni.
2. Ustawiczny rozwój biblioteki powiatowo-miejskiej z uwzględnieniem potrzeb powstałych uczelni.
3. Ciągły rozwój Miejskiego Centrum Kultury:
- większa oferta imprez,
- przyciąganie młodzieży,
- lepsze wykorzystanie bazy lokalowej.
4. Promowanie miasta pod względem kulturalnym (w tym Muzeum im. Orła Białego i Sanktuarium M.B. Ostrobramskiej).
5. Utworzenie lokalnej rozgłośni radiowej.
6. Ogólnopolska impreza kulturalna na terenie miasta.
7. Utworzenie Rady Kultury Miasta.

ZADANIA – cel strategiczny nr 4:
Poprawa układu komunikacyjnego
1. Drogi krajowe – węzeł Skarżysko-Kamienna. Wspieranie działań na rzecz:
a) budowy drogi ekspresowej S7,
b) budowy drogi krajowej Nr 42,
c) budowy tunelu łączącego Górną Kamienną z Dolną Kamienną.
2. Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg na terenie miasta.
3. Wydzielenie dróg transportu towarowego.
4. Wydzielenie ścieżek rowerowych i pieszych w mieście i na terenach przyległych (dotyczy również celu 2 zadanie 2 i 3d).
Realizacja strefy śródmiejskiej
5. Wykorzystanie wolnych terenów pod inwestycje.
6. Budowa hali sportowej, alternatywnie do hali w Oś. Rejów (patrz także cel 2 zadanie 3).
7. Przeniesienie ogródków działkowych ze strefy śródmiejskiej
Kształtowanie centrum miasta przez realizację inwestycji ogólnomiejskich
8. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej centrum i planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
9. Wykup terenów.
10. Budowa nowych i modernizacja istniejących osiedli mieszkaniowych – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej.
11. Tworzenie dzielnicowych ośrodków handlowo-usługowych.
12. Kształtowanie ośrodków turystyczno-rekreacyjnych.

ZADANIA – cel strategiczny nr 5:
1. Stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, w tym:
- selektywna zbiórka odpadów,
- budowa zakładu segregacji odpadów komunalnych,
- likwidacja zagrożeń związanych z odpadami poprodukcyjnymi z Benzylu.
2. Likwidacja przestarzałej oczyszczalni w dzielnicy Rejów i włączenie ścieków do systemu ogólnomiejskiego.
3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej.
4. Rozbudowa kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczaniem ścieków.
5. Likwidacja niskiej emisji, w tym:
- rozbudowa systemu uciepłowienia miasta,
- stosowanie paliw ekologicznych,
- uzbrajanie emitorów w urządzenia oczyszczające,
- promowanie tzw. „czystych technologii”.
6. Ograniczenie poziomi emisji hałasu między innymi przez:
- poprawę nawierzchni dróg,
- budowę ekranów akustycznych,
- urządzanie pasów piętrowej zieleni izolacyjnej.
7. Działania na rzecz stworzenia systemu sterowania gospodarką wodną dorzecza rzeki Kamiennej.
7a. Budowa zbiornika Bzin.
8. Organizacja systemu zieleni miejskiej, w tym:
- inwentaryzacja zieleni,
- tworzenie atrakcyjnych obszarów leśnych ciągami zieleni z obszarami zabudowy mieszkaniowej.
9. Edukacja ekologiczna mieszkańców.

ZADANIA – cel strategiczny nr 6:
1. Modyfikacja i realizacja programu „Bezpieczne Miasto”.
2. Poprawa bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury miejskiej.
b) oświetlenie ulic, prześwietlenie drzew,
c) ograniczenie prędkości – oznakowanie, progi zwalniające,
d) wprowadzenie monitoringu tv miejsc szczególnie niebezpiecznych,
e) organizowanie akcji „Bezpieczna droga do szkoły”,
f) stworzenie sieci telefonów interwencyjnych.
3. Reorganizacja pracy Straży Miejskiej (praca w terenie, współpraca z policją, punkty interwencyjno-konsultacyjne dla mieszkańców).
4. Centrum pomocy psychologicznej dla mieszkańców:
- telefon zaufania dla młodzieży,
- zajęcia warsztatowe, zgodne z zapotrzebowaniem społeczności,
- konsultacje indywidualne.
5. Integracja środowisk lokalnych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie lokalnej koalicji”.

Poprzednia wersja Studium wprowadzała m.in.:

• rezygnację w stosunku do dotychczasowych ustaleń planu (zagospodarowania) ze znacznego intensywnego inwestowania w zachodniej części miasta (oddzielonej projektowaną trasą S-7);
• wprowadzenie (na dużą skalę) centrów rozwojowych dających możliwości lokalizacji różnorodnych form aktywności gospodarczej;
• określenie rejonów koncentracji usług ośrodkotwórczych o charakterze śródmiejskim i centrum rejonu oddziaływania;
• ograniczenie rejonów zabudowy w rejonach ewentualnego zagrożenia powodziowego;
• wprowadzenie nowych elementów kształtowania układu drogowego;
• szereg lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i ośrodków usługowych;
• wydobycie miejskiego systemu ekologicznego.

Zmieniane Studium także stwarzało warunki lokalizacji programu mieszkaniowego i gospodarczego dla miasta rzędu 60 000 mieszkańców oraz zabezpieczało możliwości lokalizacyjne znacznie większego programu, o ile takie potrzeby zachodziłyby.

Bardzo istotnym, niemal wiodącym założeniem „STUDIUM” w kształtowaniu polityki przestrzennej miasta wyrażonej w kierunkach jego zagospodarowania przestrzennego było określenie rejonów lokalizacji elementów strukturalnych składających się na centra aktywności gospodarczej oparte głównie o trasę S-7. W „STUDIUM” rejony te traktuje się jako zespoły wielofunkcyjne jako rejony Miejskiej Strefy Przedsiębiorczości (MSP).

Ich lokalizacja wynika z atrakcyjności przestrzeni wokół tak ważnej trasy drogowej, możliwości realizacji przez rożne formy kapitałowe w ramach gospodarki rynkowej.

Jednocześnie założono:

możliwość lokalizacji różnych rodzajów zabudowy mieszkaniowej w poszczególnych rejonach miasta uzależnionych od atrakcyjnych elementów środowiska i korzystnie skomunikowanych;
• by układ zieleni śródmieścia przedstawiony w „STUDIUM” stwarzał czytelny zapis powiązania ciągiem zielonym, śródmieścia z postulowanym parkiem leśnym na północy miasta;
• adaptację terenów przemysłowych stanowiących istotny element charakterystycznego dla tego rejonu przemysłu metalowego. Zapowiadane i częściowo już realizowane procesy restrukturyzacyjne powinny dotyczyć również intensywnego wykorzystania uzbrojonych terenów przemysłowych dla tego rodzaju działalności, ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przyjęte w aktualnie obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”, kierunki zagospodarowania zachowują aktualność, a zmianie podlegają tylko te elementy, które wynikają z toczących się procesów realizacyjnych, podejmowanych decyzji cząstkowych i zmian w przepisach prawa regulujących politykę przestrzenną.

Podstawowe zmiany dotyczą:

  • ­ integracji układów przestrzennych Skarżyska-Kamiennej z przyłączonymi osiedlami: Książęcym i Pogorzałem w związku z włączeniem tych terenów do obszaru administracyjnego miasta;
  • ­ korekt w układzie komunikacyjnym miasta;
  • ­ konsekwencji wynikających ze zrealizowanych i uściślonych odcinków drogi ekspresowej S-7;
  • ograniczenia rezerw dla terenów budownictwa mieszkaniowego w północno-wschodniej części miasta w rejonie Skarżyska Kościelnego i Usłowia;
  • ograniczenia terenów aktywności gospodarczej i usług ponadloklanych w osiedlu Książęcym w rejonie dotychczasowego przebiegu drogi krajowej E77;
  • ­ możliwości znacznej restrukturyzacji części terenów przemysłowych w mieście oraz ewentualnego ich powiększenia na północny-zachód od terenów kolejowych wzdłuż drogi do węzła na S-7;
  • intensyfikacji wykorzystania istniejących terenów zainwestowania miejskiego, w szczególności obszaru śródmiejskiego;
  • uwzględnienia przyjętych rozwiązań w uchwalonych i będących w trakcie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zmianę Studium [...] można pobrać klikając poniżej.


KW

pierwsin.png


Komentarze

0Grzegorz2008-05-25 20:31#1
Radio miejskie, reorganizacja straży miejskiej, ścieżki rowerowe, budowa hotelu miejskiego. Bardzo ambitne plany ale czy da się to zrobić. Skąd na to wziać piniądzie?
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Blisko 28 tysięcy maseczek trafi do powiatowy…

Opublikowano: 22.10.2020 10:33

Komentarzy: 0

Zakupy w czasie Black Friday - co wiedzieć?

Opublikowano: 22.10.2020 08:38

Komentarzy: 0

Nad zalew Rejów wróci zakaz używania motorówe…

Opublikowano: 21.10.2020 21:13

Komentarzy: 6

Pewne zwycięstwo Granatu z Victorią Mniów w O…

Opublikowano: 20.10.2020 21:23

Komentarzy: 0

Gmina Skarżysko Kościelne pozyskała z rezerwy…

Opublikowano: 20.10.2020 12:21

Komentarzy: 14

Promocje bankowe realnym sposobem na zysk?

Opublikowano: 20.10.2020 10:19

Komentarzy: 0

Nauka zdalna w trzech skarżyskich podstawówka…

Opublikowano: 19.10.2020 10:34

Komentarzy: 4

Golf w rowie. Finał przejażdżki po narkotykac…

Opublikowano: 19.10.2020 09:50

Komentarzy: 2

Porażka eSKi Skarżysko z Top - Spin Promnik

Opublikowano: 18.10.2020 17:54

Komentarzy: 0

Gwałtownie wzrosła liczba stwierdzonych nowyc…

Opublikowano: 18.10.2020 14:20

Komentarzy: 6

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne