27.09.2020 Ostatnia aktualizacja 19:52, 27.09.2020

Koncepcja utworzenia i funkcjonowania SCDEiZ

Autor:
Monter
Opublikowano: 15 Maj 2007
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
     Doświadczenia krajów Unii Europejskiej, a w ostatnich latach także nasze krajowe i lokalne, wskazują na pilną potrzebę objęcia doradztwem edukacyjnym i zawodowym uczniów możliwie od najwcześniejszych lat nauki. Duża ilość decyzji przypadkowego wyboru szkoły lub zawodu, wynikające z tego zmiany szkoły oraz kierunku lub poziomu kształcenia, rozmijanie się predyspozycji i oczekiwań uczniów
z realiami kształcenia i później pracy zawodowej, stwarza racje natury pedagogicznej i ekonomicznej do podejmowania działań zmieniających ten stan rzeczy.
     Nie bez znaczenia jest też fakt, że odpowiednie wsparcie decyzji uczniów i ich rodziców, dotyczących wyboru szkoły i zawodu, pozwala pozyskiwać uczniów do szkół spoza powiatu skarżyskiego. Przyczynia się pośrednio do przeciwdziałania bezrobociu.
Biorąc te uwarunkowania pod uwagę, a także wykorzystując kadrę i doświadczenie własne w tym zakresie wynikające z prowadzenia od trzech lat pionierskiego w regionie Szkolnego Ośrodka Kariery „MOBEL”, Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej wystąpiło z inicjatywą utworzenia Skarżyskiego Centrum Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego. Wsparcia merytorycznego temu przedsięwzięciu udziela miedzy innymi Kuratorium Oświaty w Kielcach i Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej. Koncepcja zakłada partnerską współpracę i wsparcie Władz Powiatu Skarżyskiego i Miasta Skarżyska-Kamiennej, jako głównych partnerów tworzonego SCDEiZ.
     SCDEiZ będzie ośrodkiem wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli, w tym szkolnych doradców zawodowych, gimnazjów ze Skarżyska-Kamiennej i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Skarżyskiego. W perspektywie planowane jest objęcie działaniami SCDEiZ także beneficjentów ze szkół gimnazjalnych z kolejnych gmin Powiatu Skarżyskiego i ościennych. Potrzeba tworzenia instytucjonalnego wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjnego i zawodowego wynika ze zdobytego przez doradców zawodowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej, doświadczenia oraz rozpoznania potrzeb w tym zakresie. Istnieje konieczność korelacji i koordynacji działań doradczych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z udziałem środowiska biznesowo-przemysłowego. Jednocześnie, przed taką nowoutworzoną struktury, pojawiają się większe szanse na pozyskanie środków pomocowych dla prowadzenia doradztwa edukacyjnego i zawodowego. Efektem dotychczasowych działań na tym polu jest pozyskanie do współpracy licznego grona partnerów instytucjonalnych, w tym koncernu Lhoist, spółek Mesko i innych.
     Dotychczas Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej, jako oświatowa placówka powiatowa, obejmowała elementami doradztwa edukacyjnego i zawodowego gimnazjalistów na zasadach wolontariatu. Jednak ze względu na skalę potrzeb zasadnym wydaje się partycypacja w kosztach ze strony organów założycielskich szkół gimnazjalnych. Samodzielne finansowanie doradztwa dla uczniów w każdej szkole przez organy założycielskie jest przedsięwzięciem trudnym. Dlatego przedkładana koncepcja zakłada wspólny udział organów prowadzących w zbudowaniu optymalnej struktury doradztwa edukacyjnego i zawodowego, przy minimalnych kosztach.
     Możliwą formą wdrożenia przedłożonej koncepcji może być odpowiednie porozumienie władz Powiatu Skarżyskiego i miasta Skarżyska-Kamiennej.
 Wkład Powiatu Skarżyskiego w tworzenie i funkcjonowanie SCDEiZ:
 • Udostępnienie pomieszczeń do zlokalizowania SCDEiZ w budynku przy ulicy Tysiąclecia 20.
 • Udostępnienie wyposażenia technicznego i metodycznego CKP.
 • Zapewnienie kadry doradców zawodowych CKP dla przedsięwzięcia.
 • Zapewnienie kadry psychologów i pedagogów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Wkład Miasta Skarżyska-Kamiennej:
 • Wsparcie własną kadrą doradców zawodowych i pedagogów szkolnych.
 • Zabezpieczenie możliwości realizowania zajęć doradczych dla uczniów szkół gimnazjalnych.
 • Udostępnianie pomieszczeń w szkołach do prowadzenia wybranych zajęć doradczych.
 • Wsparcie finansowe podejmowanych działań, proporcjonalne do ilości uczniów objętych doradztwem.
     Szczegółowe warunki współpracy partnerów zostaną określone w porozumieniu lub umowie i nabiorą realnych i wymiernych kształtów w dokumentach organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008. Rozpoczęcie funkcjonowania SCDEiZ, po podpisaniu stosownego porozumienia przez partnerów, wymagać będzie jedynie wprowadzenia dodatkowego zapisu do statutu Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej.
Uwarunkowania prawne doradztwa zawodowego określają następujące dokumenty:
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), która zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia (Art. 1, pkt. 14).
 • Rozporządzenie MENiS z 7 stycznia 2003 r. (Dz.U. nr 11, poz. 114) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które zakłada m.in.:
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu uczniów metodami aktywnymi (warsztaty, zajęcia aktywizujące) w dokonywaniu wyboru, kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie, jak również wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną na wniosek doradcy zawodowego,
 • możliwość zatrudniania w szkole pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego.
 • Ramowe statuty szkół ponadpodstawowych, które nakładają na dyrektora i rady pedagogiczne, obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, a także współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi (w tym poradniami specjalistycznymi) oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom, (Dz.U.  z 2001 r. nr 61, poz. 624) zmienione rozporządzeniem z 31 stycznia 2002 r. (Dz.U. nr, oraz z 2002 r. nr 10 poz. 96),
 • Memorandum dotyczącym kształcenia ustawicznego (opracowane przez Komisję Europejską, Bruksela 30 października 2000 r.), założenie nr 5: Zmiana charakteru poradnictwa i doradztwa: zawiera zalecenia dotyczące profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów i studentów, zapewnienie każdemu łatwego dostępu do rzetelnych informacji o możliwościach kształcenia na obszarze Europy i na każdym etapie swojego życia.
  Głównymi celami Skarżyskiego Centrum Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego są:
  • Udzielanie pomocy uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji i innych cech niezwykle ważnych przy planowaniu kariery zawodowej.
  • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
  • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  - bezrobocie,
  - problemy zdrowotne,
  - adaptacja do nowych warunków pracy i potrzeby mobilności zawodowej.
  • Wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru zawodu.
  • Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
  • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
  • Pomoc doradcom zawodowym i nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
  • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
  • Współpraca z instytucjami wspierającymi, lub mogącymi wspierać system kształcenia i doradztwa zawodowego, jak: Kuratoria Oświaty, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Politechnika Świętokrzyska i inne uczelnie wyższe, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Komendy OHP, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Izby Rzemieślnicze i Małej Przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców, stowarzyszenia, itp.
  • Organizowanie i prowadzenie giełd, sympozjów, seminariów, konferencji i innych platform wymiany wiedzy i doświadczenia oraz uczestniczenie w takich formach organizowanych przez inne podmioty
  • Publikowanie materiałów dydaktycznych i informacyjnych.
  • Nawiązywanie współpracy, w tym zagranicznej, na płaszczyźnie realizowanych działań.
  Do zadań doradców zawodowych pracujących w ramach SCDEiZ należy:
  • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
  • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
  • Wskazywanie osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji z poziomu lokalnego, regionalnego, krajowego, europejskiego i światowego dotyczących:
  - rynku pracy,
  - trendów rozwojowych w sferze zawodów i zatrudnienia,
  - możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach rynku pracy,
  - instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  - alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
  - programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
  - porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.
  • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
  • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
  • Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych i urzędach pracy, psychologów, pedagogów, lekarzy, itp.
  • Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
  • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo - informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
  • Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
  - tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
  - realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.
  • Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
  • Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

  Opracował: Zbigniew Sowa


Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnio opublikowane

Hattrick Tomasza Bartosiaka. Pewne zwycięstw…

Opublikowano: 27.09.2020 19:13

Komentarzy: 0

XXV Pielgrzymka Pracowników Przemysłu Zbrojen…

Opublikowano: 26.09.2020 14:07

Komentarzy: 5

Rozpoczął się Piknik Archeologiczny "Pra…

Opublikowano: 25.09.2020 18:42

Komentarzy: 2

Włamywacz w spódnicy

Opublikowano: 25.09.2020 12:45

Komentarzy: 0

Integracyjny Turniej Gier i Zabaw w SOSW nr 2

Opublikowano: 25.09.2020 09:59

Komentarzy: 0

Certyfikaty uczniów ZSTM w ramach Innowacji W…

Opublikowano: 25.09.2020 09:58

Komentarzy: 0

Audi w ogrodzeniu, 1,7 promila u kierowcy

Opublikowano: 24.09.2020 13:53

Komentarzy: 0

Ruszyły zapisy do 2. edycji Amatorskiej Ligi …

Opublikowano: 24.09.2020 10:31

Komentarzy: 0

XII Memoriał im. K. Wolińskiego - ruszył zap…

Opublikowano: 24.09.2020 10:07

Komentarzy: 0

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżysk…

Opublikowano: 23.09.2020 15:16

Komentarzy: 0

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne