28.11.2021 Ostatnia aktualizacja 20:24, 26.11.2021

Nabór na wolne stanowisko pracy w COI

Autor:
MB
Opublikowano: 09 Mar 2018
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Komunikaty
Dyrektor
Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki:

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Legionów 122 D
tel. 41 2534010

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Specjalista w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej
Wymiar etatu : pełny etat.

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1) obywatelstwo polskie, kraju Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
5) nieposzlakowana opinia,
6) umiejętność obsługi komputera,
7) prawo jazdy kategorii B;
8) znajomość aktów prawnych niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków, w tym ustaw:
o samorządzie gminnym,
o finansach publicznych,
prawo zamówień publicznych,
o pracownikach samorządowych,
o swobodzie działalności gospodarczej,
kodeks postępowania administracyjnego
9) Staż pracy co najmniej 4 lata;

4. Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie pracy na danym stanowisku:

1) wykształcenie wyższe techniczne pierwszego lub drugiego stopnia;
2) umiejętność i doświadczenie w pracy w zespole,
3) umiejętność kompleksowego wykorzystania wiedzy,
4) samodzielność, rzetelność, przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
5) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, gotowość do podnoszenia wiedzy;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
7) wysoka kultura osobista,
8) znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 potwierdzona certyfikatem lub dokumentem równoważnym, preferowany język włoski, niemiecki, rosyjski, angielski;
9) doświadczenie w pracy w administracji publicznej co najmniej 1 rok,
10) doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami, w tym w ramach administracji publicznej.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) całościowa obsługa przedsiębiorców w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym, w tym ich pozyskiwanie, zawieranie umów oraz rozliczanie za usługi świadczone przez Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej;
2) prowadzenie działań nakierowanych na pobudzenie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym a środowiskiem naukowym;
3) stwarzanie warunków do transferu i komercjalizacji inkubowanych technologii;
4) wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw poprzez przygotowywanie dedykowanych usług w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym;
5) prowadzenie rejestru najemców hal w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym;
6) obsługa Rady Programowej Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego;
7) organizacja wydarzeń promujących Skarżyski Inkubator Technologiczny we współpracy ze stanowiskiem ds. promocji;
8) administrowanie budynkiem Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego wraz z działką w zakresie utrzymania technicznego przy wykorzystaniu podmiotów zewnętrznych;
9) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO w zakresie działania Stanowiska.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej oraz w budynku Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego,
2) Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
3) Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1786 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora COI w Skarżysku – Kamiennej z dni 20 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej. Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 2.500,00 zł do 3.200,00 zł brutto miesięcznie.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które składa kandydat:

1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV) zawierający dokładny przebieg kariery zawodowej;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectw pracy lub zaświadczeń z zakładu pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal lub nie można go ustalić na podstawie świadectwa pracy);
5) kserokopie dyplomów/certyfikatów/zaświadczeń o odbytych szkoleniach/kursach;
6) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej;
http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=54303

UWAGA
Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem !

8. Inne informacje:

1) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku -Kamiennej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2018 r. jest niższy niż 6 %
2) Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć:
a) oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż pracy,
b) oryginał świadectw lub dyplomu potwierdzające wykształcenie.
c) zaświadczenie o niekaralności.

9. Miejsce i termin składania dokumentów.

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „SPECJALISTA W CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ”, osobiście w siedzibie Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej pok. 116 do dnia 20.03.2018r. do godziny 15:00 lub pocztą na adres: Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej ul. Legionów 122D, 26-110 Skarżysko-Kamienna (decyduje data faktycznego wpływu do jednostki);
2) O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;
3) Informacje związane z naborem będą udzielane w dniach i godzinach pracy Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej pod numerem telefonu 41 253 40 10;
4) Aplikacje, które wpłyną do Centrum Obsługi Inwestora po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
5) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.skarzysko.pl) oraz na tablicy informacyjnej Centrum Obsługi Inwestora ul. Legionów 122 D w Skarżysku –Kamiennej.
6) Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ).

Dyrektor
Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej Sławomir Ciaś
Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne