Autor:
wikary
Opublikowano: 12 Gru 2014
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
Porządek obrad
III sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
Miejskie Centrum kultury
w dniu 19.12.2014 r. godz. 9.00

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 08.12.2014 roku
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2/ Zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014 -2028
3/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
4/ Ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

9/ Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta.