Autor:
Mariusz Busiek
Opublikowano: 17 Sty 2015
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
Porządek obrad
V sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 26.01.2015 r. godz. 13.00 
w Miejskim Centrum Kultury
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 30.12.2014 roku
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. 
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015rok; 2/ zamian w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028;
3/ zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. gen. Antoniego Hedy Szarego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej 1;
4/ zamiaru przeniesienia Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w SkarżyskuKamiennej mieszczącego się przy ul. Słowackiego 29 do budynku Gimnazjum Nr 3 im. gen. Hedy Szarego w Skarżysku-Kamiennej ul. Akacjowa Nr 1;
5/ zamiaru przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Konarskiego 17 do budynku Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej mieszczącego się przy ul. Słowackiego 29;
6/ zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. ks. Prof. Włodzimierza Sedlaka z oddziałem przedszkolnym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Warszawskiej 54;
7/ zamiaru wyłączenia Gimnazjum Nr 4 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Skarżysku-Kamiennej ul. Książęca 149 oraz zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej ul. Książęca 149;
8/ zmiany Uchwały Nr XXII/46/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 .04.2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej;
9/ ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna;
10/ określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MCSiR w Skarżysku-Kamiennej w roku 2015;
11/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015;
12/ likwidacji jednostki organizacyjnej pn.”Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej”.
13/ wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu
niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej do spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej;
14/ zmiany uchwały o powierzeniu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego Miasta Skarżyska – Kamienna z zakresu transportu zbiorowego;
15/ zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach dotyczącej rozwiązania StrażyMiejskiej w Skarżysku-Kamiennej; 
16/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01.03.2015 do 28.02.2016;
17/ zbycia w drodze przetargu lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Aptecznej 9, Norwida 20, Norwida 21 w Skarżysku-Kamiennej , stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna;
18/ zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Jaracza 3;
19/ wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna;
20/ przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok;
21/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej

9/ Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta.