Autor:
wikary
Opublikowano: 20 Lut 2015
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
W czwartek, 26 lutego o godzinie 13.00 w Miejskim Centrum Kultury, odbędzie się VI sesja Rady Miasta.
 
Porządek obrad:
1.    Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2.    Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 26.01.2015 roku
4.    Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie  międzysesyjnym.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wolne wnioski mieszkańców.
7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach :
1) wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok;
2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego;
3) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej" Przychodnie Miejskie" w Skarżysku-Kamiennej;
4) wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" w Skarżysku- Kamiennej;
5) ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna;
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy;
7) zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Leopolda Staffa nr 16 będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna;
8) zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 71 usytuowanego w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Moniuszki nr 18 będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna;
9) w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Armii Krajowej;
10) wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku- Kamiennej prawa użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Słonecznej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania tych nieruchomości;
11) ustanowienia na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa nieodpłatnej służebności przesyłu nieruchomości położonych w Skarżysku- Kamiennej przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 46, al. Tysiąclecia, ul. 1 Maja i ul. Młodzawy;
12) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku- Kamiennej -Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej;
13) zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej;
14) powołania Komisji Doraźnej Regulaminowo - Statutowej do dokonania zmian w Statucie Miasta Skarżyska – Kamiennej;
15) zmiany Uchwały Nr II/3/2014 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 8 XII 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej i ich składów.
 
9. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta.