Autor:
MB
Opublikowano: 20 Wrz 2019
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
PORZĄDEK XIII SESJI RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
na dzień 26 września 2019 roku godz. 10.00

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X, XI i XII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4. Informacja na temat realizacji przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach oraz Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej programów profilaktyki onkologicznej.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przeprowadzonych kontrolach na terenie powiatu skarżyskiego.
9. Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2018 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu skarżyskiego.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.
11. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 - 2035,
3) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,
4) wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
14. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.