Autor:
MB
Opublikowano: 23 Lut 2020
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Samorząd i NGO's
W piątek, 28 lutego w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się XXII sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 9.30.

Projekt porządku obrad
XXII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 28.02.2020r. godz. 9.30, która odbędzie się w patio
Miejskiego Centrum Kultury ul. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski i zapytania mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020 – 2035.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu ”Senior+” w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na upamiętnienie udziału walczących o niepodległość w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1920-1921.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej
i Skalnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Osterwy nr 5 będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego
nr 2 usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Staffa nr 13 będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pułaskiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejskie Usługi Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczącego skargi na uchwałę Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XIX/86/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli – jednostek pomocniczych gminy Skarżysko-Kamienna.
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczącego skargi na uchwałę Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXXV/19/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczącego skargi na uchwałę Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXI/34/2008 z dnia 13 marca 2008r. w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli – jednostek pomocniczych gminy Skarżysko-Kamienna.
25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do reprezentowania Rady Miasta w postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczącego skargi na uchwałę Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XLVII/119/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXXV/19/2006 z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej.
27. Sprawy organizacyjne.
28. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.