11.12.2018 Ostatnia aktualizacja 19:30, 10.12.2018

do 14.12 Konkurs plastyczny / Konkurs fotograficzny 95fest

Autor:
MB
Opublikowano: 14 Paź 2018
Oceń:
5 1 1 1 1 1
Kategoria:
Zaproszenia

Regulamin
konkursów: plastycznego i fotograficznego
Gdy myślę o 95 latach historii mojego miasta, widzę...

Celem Konkursów jest:
- zainteresowanie mieszkańców Skarżyska-Kamiennej historią lokalną,
- rozwijanie umiejętności i zainteresowań mieszkańców Skarżyska-Kamiennej,
- promocja dorobku poprzednich pokoleń,
- umożliwienie obywatelom miasta Skarżysko-Kamienna włączenie w obchody jubileuszu 95-lecia nadania Skarżysku praw miejskich, poprzez umożliwienie im aktywnego działania we współtworzeniu kulturalnych związanych z ww. jubileuszem oraz łączenia tej aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich,
- pielęgnowanie tożsamości lokalnej - promowanie rodzimych: historii i tradycji,
- zwiększenie zaangażowania obywateli Skarżyska-Kamiennej w działania na rzecz promocji kultury,
- rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności obywateli, a także integracja społeczności lokalnej miasta Skarżyska-Kamiennej.

1. Organizatorem Konkursów jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich.

2. Konkursy organizowane są w ramach projektu 95fest - świadomi przeszłości, patrzący w przyszłość, współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

3. Konkursy skierowane są do mieszkańców miasta Skarżysko-Kamienna, odbędą się w następujących kategoriach wiekowych:

- Konkurs plastyczny:
Kategoria I – do 12 lat
Kategoria II – od 13 do 19 lat
Kategoria III– otwarta / pozostali uczestnicy

- Konkurs fotograficzny:
Kategoria I – do lat 19
Kategoria II - otwarta / pozostali uczestnicy

4. Uczestnictwo w Konkursach jest nieodpłatne.

5. Przedmiotem Konkursów jest przygotowanie (w zależności od wybranego przez Uczestnika typu Konkursu) pracy plastycznej lub/i fotografii, będących interpretacją/nawiązaniem do tytułu Konkursów, tj: Gdy myślę o 95 latach historii mojego miasta, widzę...

6. W zależności od wybranego przez Uczestnika typu Konkursu praca konkursowa ma być:

- w przypadku Konkursu plastycznego: pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice,
- w przypadku Konkursu fotograficznego: fotografią.

7. Prace przekazane na Konkursy muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.

8. Każdy z uczestników może przekazać następującą ilość prac:

- w przypadku Konkursu plastycznego: jedną,
- w przypadku Konkursu fotograficznego: trzy.

Uczestnik może złożyć swoje prace również wyłącznie w jednym - wybranym przez siebie - typie Konkursu.

9. W Konkursach można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich (nie dotyczy osób niepełnoletnich - w imieniu których zgłoszenia dokonują rodzice/opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione).

10. Zgłoszenie pracy przez Uczestnika polega na:

- w przypadku Konkursu plastycznego: złożeniu opisanej pracy plastycznej (opis powinien zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, telefon kontaktowy - w przypadku osób niepełnoletnich numer telefonu opiekuna, adres) w siedzibie Organizatora,
- w przypadku Konkursu fotograficznego: złożeniu opisanej pracy, tj,. wydruku zdjęcia/ zdjęć + płyty z wersją elektroniczną zdjęć (opis powinien zawierać: tytuły prac, imię i nazwisko autora, wiek autora, telefon kontaktowy - w przypadku osób niepełnoletnich numer telefonu opiekuna, adres) w siedzibie Organizatora.

11. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu / Konkursów.

12. Prace należy składać do dnia 14 grudnia 2018 roku (UWAGA! termin przedłużony) w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Rzemieślnicza 5/5 w Skarżysku-Kamiennej w godz. 09:30-15:30.

13. Uczestnik danego Konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

14. Dane osobowe uczestników Konkursu / Konkursów lub rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika będą pozyskane oraz przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu / Konkursów i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

15. Przekazane prace nie podlegają zwrotowi.

16. Uczestnik zgłaszając swoją pracę do Konkursu / Konkursów wyraża zgodę na jej wykorzystywanie przez Organizatora Konkursów i podmioty przez niego upoważnione w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na jej utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do liczby i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie jej poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Internecie.

17. W ramach wyłonienia laureatów Konkursów – Komisja Konkursowa powołana przez Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich na posiedzeniu zamkniętym dokona oceny prac konkursowych zgłoszonych do obu Konkursów, a następnie w każdej z kategorii wyłoni laureatów I, II, III miejsca.

18. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

19. Ustala się następujące kryteria oceny prac konkursowych:

- w przypadku Konkursu plastycznego:
- samodzielność wykonania pracy i zgodność tematyczna 0 - 10 pkt;
- walory edukacyjne - ujęcie aspektu historycznego 0 - 5 pkt;
- oryginalność wykonania pracy 0 – 5 pkt.

- w przypadku Konkursu fotograficznego:
- zgodność tematyczna 0 - 10 pkt;
- walory edukacyjne - ujęcie aspektu historycznego 0 - 5 pkt;
- oryginalność ujęcia 0 – 5 pkt.

20. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

21. Rozstrzygniecie Konkursów nastąpi do 21 grudnia 2018 roku.

22. Autor/autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

23. Laureaci Konkursów zostaną powiadomieni o miejscu i terminie wręczenia nagród.

24. Naruszenie przez Uczestnika Konkursów któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do Konkursu / Konkursów lub utratę prawa do nagrody.

25. Złożenie prac na Konkurs / Konkursy jest równoznaczne z uznaniem przez jego Uczestnika warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

26. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator Konkursów.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu.

W związku z licznymi prośbami uczestników, o przedłużenie terminu składania prac konkursowych decyzją organizatora, termin składania prac przesunięto na dzień 14 grudnia br., godz., 15:30.


 

Ostatnio opublikowane

95 lat temu...: Nadanie praw miejskich Kamien…

Opublikowano: 10.12.2018 19:00

Komentarzy: 0

Szkoła Podstawowa nr 7 mistrzem Skarżyska w m…

Opublikowano: 10.12.2018 18:53

Komentarzy: 0

Zespół Szkół Ekonomicznych z patronatem UJK

Opublikowano: 10.12.2018 15:09

Komentarzy: 0

Pijana urodziła nietrzeźwe dziecko

Opublikowano: 10.12.2018 10:24

Komentarzy: 2

Mikołajki w szkółce piłkarskiej Cicha Sława e…

Opublikowano: 09.12.2018 23:55

Komentarzy: 0

Ruszyła XI edycja HALPN

Opublikowano: 09.12.2018 18:31

Komentarzy: 0

Poznaliśmy laureatów 46. Ogólnopolskiego Turn…

Opublikowano: 09.12.2018 14:28

Komentarzy: 2

Koncert zespołu Ted Nemeth w Semaforze

Opublikowano: 09.12.2018 09:58

Komentarzy: 0

"Mikołaj jest siatkarką" - Mikołajk…

Opublikowano: 08.12.2018 19:38

Komentarzy: 0

Finał "Szlachetnej Paczki" w Skarży…

Opublikowano: 08.12.2018 19:11

Komentarzy: 1

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

Opinie w GoWork.pl

Ostatnio na forum