09.12.2021 Ostatnia aktualizacja 21:15, 08.12.2021

Budżet Obywatelski Skarżyska-Kamiennej - radni Rady Miasta przyjęli uchwałę umożliwiającą przygotowanie procedur...

Autor:
wikary
Opublikowano: 24 Wrz 2014
Oceń:
1 1 1 1 1
Kategoria:
Aktualności
. Podczas LV sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, radni przyjęli uchwałę ws. Budżetu Obywatelskiego dla miasta Skarżyska-Kamiennej. Wkrótce ruszą prace nad opracowaniem Regulaminu BO, który będzie przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców, grup nieformalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych - jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wiosną 2015 r. mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej będą mogli zgłaszać swoje propozycje inwestycji / inicjatyw do realizacji w ramach BO. 

Budżet obywatelski  – inaczej nazywany budżetem partycypacyjnym - to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych.  Obywatele - mieszkańcy, w ramach procedury BO, mają możliwość zgłaszania propozycji co - ich zdaniem - powinno zostać zrealizowane w danym roku budżetowym, a później - podczas głosowania - mają możliwość wyboru najważniejszych dla nich / najlepszych ich zdaniem, spośród wszystkich zgłoszonych propozycji. Uczestniczenie w procesie tworzenia budżetu daje mieszkańcom możliwość  informowania władz o niezaspokojonych potrzebach oraz podejmowania decyzji, które z potrzeb zbiorowych będą zaspokajane w pierwszej kolejności.

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego przynosi korzyści zarówno mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, lokalnemu władzom samorządowym, jak i sektorowi prywatnemu:

- Wdrożenie procedury BO sprzyja legitymizacji władzy. Rozwój dialogu i poprawa komunikacji z mieszkańcami znacznie podnosi poziom zaufania mieszkańców do władz samorządowych. Mechanizm budżetu partycypacyjnego promuje dzięki temu ideę dobrego rządzenia.

- Badania budżetów obywatelskich wskazują, że ich wdrożenie w JST sprzyja zmianie alokacji środków budżetowych w kierunku inwestycji przyczyniających się do poprawy warunków życia w najbiedniejszych częściach miasta oraz biedniejszych grup społecznych.

- Dzięki uczestnictwu w tym procesie budżetu obywatelskiego mieszkańcy zmieniają postrzeganie swojej roli w procesie decyzyjnym oraz zaczynają dostrzegać swoje własne interesy. Również dzięki temu chętniej włączają się w działania organizacji społecznych. Przedstawiciele władz miasta, osiedli oraz mieszkańcy muszą porozumieć się w kwestii priorytetów budżetowych, co w konsekwencji sprzyja budowie społecznej zgody. Podkreśla się również, że upublicznienie procesu tworzenia budżetu przyczynia się do większego zrozumienia dla pracy urzędników i samorządowców. Mieszkańcy mają szansę poznać trudności i przeszkody, jakie napotykają w swojej pracy przedstawiciele władz. Równocześnie wprowadzenie elementów konsultacyjnych do procesu tworzenia budżetu przyczynia się do zwiększenia odpowiedzialności urzędników. Budżet partycypacyjny daje możliwość przedyskutowania swoich potrzeb osobom z różnych środowisk, co bardzo podnosi spójność społeczną. Instytucja budżetu obywatelskiego sprzyja promocji przejrzystości działania władz. Dzięki temu ma ona potencjał instytucjonalnego ograniczania korupcji oraz przeciwdziałania niskiej efektywności działania władz. Kolejnym ważnym czynnikiem, na który zwraca się uwagę omawiając tę instytucję jest włączenie w proces decyzyjny obywateli z grup tradycyjnie wykluczonych z procesu podejmowania decyzji (biedni, kobiety, dzieci itp).

- Mieszkańcy w trakcie procesu pozyskują przystępną wiedzę na temat budżetu, samego mechanizmu partycypacyjnego, funkcjonowania władzy lokalnej oraz struktury alokacji pieniędzy pochodzących z ich podatków. 

 

Gdy w 2011 roku w Sopocie doprowadzono do realizacji pierwszego w Polsce budżetu partycypacyjnego, mało kto się spodziewał, że ten odosobniony "eksperyment" wkrótce zyska status jednej z najpopularniejszych w naszym kraju inicjatyw, mających na celu włączanie mieszkańców w proces zarządzania miastami - na koniec 2013 roku BO wprowadzono już w ponad siedemdziesięciu gminach w Polsce. W wojewódzwie świętokrzyskim BO realizowany jest już w Kielcach, a prace nad wdrożeniem procedury BO rozpoczęły kilka miesięcy temu Starachowice.

W Skarżysku-Kamiennej pytania o możliwość wprowadzenia BO od kilku miesięcy padały m.in. z mównicy podczas sesji Rady Miasta. Temat ten musiał być jednak odłożony w czasie w związku z  trudną sytuacją finansową gminy.

10 lipca br. w związku z realizacją projektu Skarżysko Akademia Obywatelska II – zdobywam wiedzę, działam, decyduję współfinansowanego ze środków Programy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 (którego jednym z głównych celów jest wprowadzenie BO w Skarżysku-Kamiennej i promocja idei BO, a także wsparcie organizacyjne pierwszego naboru wniosków) z Prezydentem Miasta Skarżyska-Kamiennej spotkali się przedstawiciele Zarządu Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. Tematem spotkania było omówienie głównych celów projektu, zaproszenie gminy Skarżysko-Kamienna do udziału w projekcie w charakterze partnera i zachęcenie władz miasta do przystąpienia do przygotowania i wdrożenia procedury BO w Skarżysku-Kamiennej. 

O efektach spotkania prezydent poinformował radnych Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, podczas LIII Sesji Rady Miasta w dniu 17 lipca br.: - 10 lipca spotkałem się z przedstawicielami Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, którzy zaproponowali gminie, na zasadzie partnerstwa, włączenia się w projekt „Skarżysko Akademia Obywatelska II – zdobywam wiedzę, działam, decyduję”. Ma on na celu wzrost partycypacji obywateli naszego miasta w sprawach publicznych poprzez wypracowanie solidnych schematów edukacji obywatelskiej, konsultacji społecznych, a także zaangażowaniu skarżyszczan w podejmowaniu decyzji dotyczących ich Małej Ojczyzny. Jest to bardzo interesująca inicjatywa, w którą postanowiliśmy się włączyć. Po zapoznaniu się z celami projektu uważam za stosowane, by gmina Skarżysko-Kamienna przystąpiła do prac nad wprowadzeniem w 2015 r. Budżetu Obywatelskiego. Uważam, że przekazanie obywatelom miasta części kompetencji w zakresie decydowania o inwestycjach przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej i współodpowiedzialności za nasze miasto. - powiedział Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek.

- Wkrótce przedstawię Radzie Miasta konkretne rozwiązania prawne rozpoczynające procedurę wdrożenia w Skarżysku Budżetu Obywatelskiego - tak, aby uruchomienie procedury naboru, oceny i wyboru wniosków do BO zgłoszonych przez mieszkańców możliwe było w 2015 roku, a realizacja wybranych wniosków możliwa była w roku 2016. - powiedział wówczas prezydent.

I rzeczywiście - podczas LV sesji Rady Miasta pod obrady trafił projekt uchwały ws. Budżetu Obywatelskiego miasta Skarżyska-Kamiennej. W uchwale czytamy m.in.

Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i pobudzania aktywności obywatelskiej, przyjmuje się za zasadne podjęcie działań zmierzających do przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna tzw. budżetu obywatelskiego.
 
W celu realizacji ww. zadania niezbędne jest opracowanie procedur mających na celu określenie trybu i zasad zbierania propozycji przedsięwzięć zgłaszanych przez mieszkańców do realizacji w ramach inicjatyw obywatelskich, formuły ich merytorycznej weryfikacji, a także zasad powszechnego głosowania nad propozycjami przedsięwzięć zgłoszonymi przez mieszkańców i wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Procedury zostaną zatwierdzone odrębną uchwałą podjętą na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.

W uzasadnieniu uchwały mogliśmy przeczytać, że "
uchwała jest wyrazem intencji Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej i Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej do opracowania i wdrożenia procedury realizacji budżetu obywatelskiego w Skarżysku-Kamiennej. Opracowanie i wdrożenie procedury realizacji budżetu obywatelskiego w Skarżysku-Kamiennej ma na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty lokalnej mieszkańców miasta oraz ich odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Budżet obywatelski da mieszkańcom Skarżyska-Kamiennej możliwość bezpośredniego decydowania konkretnych wydatkach z budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej - wpisując się w tym samym w rozwój partycypacyjnego modelu zarządzania Miastem Skarżysko-Kamienna."
 
Wspomnianą uchwałę radni Rady Miasta przyjęli jednogłośnie.

Oznacza to, że wkrótce rozpoczną się prace nad opracowaniem Regulaminu BO, który będzie przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców, grup nieformalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wiosną 2015 r. mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej będą mogli zgłaszać swoje propozycje inwestycji / inicjatyw do realizacji w ramach BO.
MB Foto: M.Busiek
W materiale wykorzystano fragmenty publikacji "Budżet Partcypacyjny - krótka instrukcja obsługi" W. Kłębalskiego
pierwsin 
{fcomment}
 

Komentarze

+1kansas2014-09-25 09:24#4
W moim poprzednim komentarzu w żadnym razie nie kwestionuję udzialu obywatelskiego we wspóltworzeniu planu budżetowego - to dobry krok - choć już dawno wprowadzone były konsultacje społeczne dotyczące budżetu. Dziś jest to próba oficjalnego uregulowania tej kwestii. Jednak trzeba mieć tą świadomość, że wszyscy obywatele nie mogą mieć zdania wiążącego na temat ostatecznego kształtu budżetu z przyczyn jasnych i oczywistych. Stąd obywatele składają wnioski i opinie. Niestety nie są to przesłanki wiążące o czym każdy myślący obywatel winien wiedzieć. Powyższe zagadnienie reguluje ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r wraz z późniejszymi zmianami. Art. 7 ustawy dość szczególowo wymienia zadania gminy. Z kolei art. 18 ust. 2 pkt 4 nie daje żadnych zludzeń, że do wyąlcznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwaly budżetowej. Przy czym ta właściwość nie jest zbywalna.
Cytuj
+1kansas2014-09-25 08:30#3
Organem upoważnionym do uchwalenia budżetu miasta jest Rada Miasta. Wdrożenie procedur o których mowa choć faktycznie daje możliwość większego zaangażowania obywateli w proces tworzenia planu budżetowego, ale tak czy owak obywatele mogą tylko zglaszać uwagi i wnioski, które wcale nie muszą być wiążące dla Radnych. Jest to więc sztuka dla sztuki a raczej strategii politycznej władz. Nikt bowiem nie może zastąpić wybranego demokratycznie organu, który ma niezbywalne prawo do podejmowana decyzji w przedmiotowym zakresie. Ca zresztą nie może być kwestionowane. Skupmy się więc na wybieraniu właściwych ludzi do pelnienia właściwych funkcji. Wybierzmy kandydatów nie umoczonych w układy polityczno-biznesowe, sprawiedliwych i czułych na krzywdę ludzką i sprawiedliwość społeczną. Obnażajmy korupcję i kupowanie głosów a przede wszystkim bierzmy udział w wyborach abyśmy potem nie narzekali, że to ksiądz dobrodziej wybral, albo skorumpowani gangsterzy skupujący glosy wyborcze za tanie wina, bądź pieniądze.
Cytuj
+10kaja2014-09-24 19:42#2
Cytat:
Może lepiej po prostu zostawić w kieszeniach obywateli tę skromną sumę? Dlaczego szanowni d***kratycznie wybrani rządzący nie wpadną na taki pomysł?
Jestem za, pod warunkiem, że z zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy wybudujesz u siebie i dla siebie na osiedlu chodnik, plac zabaw, siłownię plenerową, postawisz ławki, kosze i Bóg wie co jeszcze co służy tobie i społeczności. Pokaż jak to się robi.
Cytuj
-9don_balon2014-09-24 18:58#1
Kompletny kretynizm, który urąga wszelkiej logice.

Najpierw zabieramy ludziom pieniądze, żeby później dać im złudne poczucie, że jednak mogą decydować na co jakich ochłap z nich zostanie wydany. Po co zatem je windykować? Może lepiej po prostu zostawić w kieszeniach obywateli tę skromną sumę? Dlaczego szanowni d***kratycznie wybrani rządzący nie wpadną na taki pomysł?

Kolejny bezsens - l*d wybiera w d***kratycznych wyborach świtę, która będzie nim rządzić. Logiczne jest, że są to osoby, które do tego się nadają, są mądrzejsze i potrafią zrobić to lepiej niż wyborca. Takie powinno być założenie. Dlaczego zatem l*d ma decydować na co przeznaczyć podatki?

Już czekam na kolejną fontannę albo inny, bardzo okazały i jakże niezbędny do funkcjonowania szanownych podatników obiekt.
Cytuj

Dodaj komentarz

Aby dodawać komentarze wypełnij poniższy formularz. Gdy komentujesz jako gość (bez zakładania konta w naszym portalu) Twój komentarz zostanie opublikowany po akceptacji moderatora. Komentarze zarejestrowanych użytkowników (możesz zarejestrować się TUTAJ) publikowane są automatycznie.

Kod antyspamowy


Odśwież

Ostatnie ogłoszenia


Zobacz wszystkie >

Dodaj ogłoszenie +

________________

Praca Skarżysko

Rabato.com - Gazetki promocyjne